รายงาน : รายละเอียดกิจกรรม รหัสรายงาน : A01.2
    ครั้งที่ปรับปรุง : -
    วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
โครงการสร้างมาตรฐานศิลปะ วัฒนธรรม (รำแก้บนหลวงพ่อโสธร)
            งานอนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่ศิลปะ วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น และบริการวิชาการสู่ชุมชน ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น ได้กำหนดจัดโครงการสร้างมาตรฐานศิลปะ วัฒนธรรม (รำแก้บนหลวงพ่อโสธร) ในวันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องเจ้าพระยา ชั้น 3 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างมาตรฐานทางศิลปวัฒนธรรม ด้านศิลปะการแสดงรำแก้บนหลวงพ่อโสธร รวมทั้งสร้างองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์และถ่ายทอดองค์ความรู้รำแก้บนหลวงพ่อโสธร ให้เป็นเกณฑ์มาตรฐานเพื่อไปในทิศทางเดียวกัน

ประเภทกิจกรรม : กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

วัน-เดือน-ปี : 22-05-2561

หน่วยงาน : ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น

งบประมาณ : 70000 บาท

จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม : -NA- คน

รายงานผลงานกิจกรรม :Rajabhat Rajanagarindra University