รายงาน : รายละเอียดกิจกรรม รหัสรายงาน : A01.2
    ครั้งที่ปรับปรุง : -
    วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
โครงการการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ระดับหลักสูตร)
            งานประกันคุณภาพการศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดโครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ระดับหลักสูตร) ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องทองเจ้าพัฒน์ ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ประเภทกิจกรรม : กิจกรรมประกันคุณภาพภายใน

วัน-เดือน-ปี : 11-05-2561

หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

งบประมาณ : 11500 บาท

จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม : 35 คน

รายงานผลงานกิจกรรม : -อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าใจและเห็นความสำคัญของการทวนสอบและมี ทักษะ ประสบการณ์ในการทวนสอบ -หลักสูตรมีรายวิชาที่ผ่านการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ -คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาติดตามประเมินผลและการประกันคุณภาพของหลักสูตรดำเนินการRajabhat Rajanagarindra University