รายงาน : รายละเอียดกิจกรรม รหัสรายงาน : A01.2
    ครั้งที่ปรับปรุง : -
    วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
โครงการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่
            หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม จัดโครงการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ประเภทกิจกรรม : กิจกรรมวางแผน และพัฒนา

วัน-เดือน-ปี : 22-05-2561

หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

งบประมาณ : 1600 บาท

จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม : -NA- คน

รายงานผลงานกิจกรรม : -อาจารย์ใหม่ได้รับข้อมูลและมีความรู้ความเข้าใจในบริบทขององค์กร รับทราบถึงนโยบาย เป้าหมาย ระบบบริหารงาน วัฒนธรรมองค์กร สิทธิประโยชน์ และสวัสดิการที่พีงได้รับ -อาจารย์ใหม่มีความรู้ ความเข้าใจ และทัศนคติที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน รู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเองRajabhat Rajanagarindra University