รายงาน : รายละเอียดกิจกรรม รหัสรายงาน : A01.2
    ครั้งที่ปรับปรุง : -
    วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
โครงการพัฒนาวิชาชีพตามแนวนโยบายระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridr : EEC)
            คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาและงานพัฒนานักศึกษา จัดโครงการพัฒนาวิชาชีพตามแนวนโยบายระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก ในวันที่ 10 มิถุนายน 2561 ณ ห้องทองเจ้าพัฒน์ ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ประเภทกิจกรรม : กิจกรรมการพัฒนา หรือสัมนาปฏิบัติการเกี่ยวกับกิจกรรมนิสิตนักศึกษา

วัน-เดือน-ปี : 10-06-2561

หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

งบประมาณ : 8400 บาท

จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม : -NA- คน

รายงานผลงานกิจกรรม : -ศิษย์เก่าและนักศึกษาปัจจุบันได้มีความรู้และความเข้าใจในแนวนโยบายระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก -เกิดการแลกเปลี่ยนกันระหว่างศิษย์เก่าและนักศึกษาปัจจุบันในด้านการพัฒนาวิชาชีพRajabhat Rajanagarindra University