รายงาน : รายละเอียดกิจกรรม รหัสรายงาน : A01.2
    ครั้งที่ปรับปรุง : -
    วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
โครงการความสำคัญของกิจกรรมนักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ
            คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาและงานพัฒนานักศึกษา จัดโครงการความสำคัญของกิจกรรมนักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ ในวันที่ 11 มิถุนายน 2561 ณ ห้อง 1041 อาคาร 10 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ประเภทกิจกรรม : กิจกรรมการพัฒนา หรือสัมนาปฏิบัติการเกี่ยวกับกิจกรรมนิสิตนักศึกษา

วัน-เดือน-ปี : 11-06-2561

หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

งบประมาณ : 6800 บาท

จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม : -NA- คน

รายงานผลงานกิจกรรม : -ผู้นำนักศึกษาและตัวแทนกลุ่มนักศึกษาได้เรียนรู้ความสำคัญของกิจกรรมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินกิจกรรม -ได้เรียนรู้แนวทางการกำหนดกิจกรรมต่างๆ ในปีการศึกษา 2561Rajabhat Rajanagarindra University