รายงาน : รายละเอียดกิจกรรม รหัสรายงาน : A01.2
    ครั้งที่ปรับปรุง : -
    วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
โครงการความร่วมมือการฝึกอบรม หลักสูตร โครงการความร่วมมือการฝึกอบรมปฏิบัติการหลักสูตร "ภาษาญีปุ่นในงานอุตสาหกรรมและการจัดการสไตล์ญีปุ่น"
            สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม แาละสมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย จัดโครงการความร่วมมือการฝึกอบรมหลักสูตร โครงการความร่วมมือการฝึกอบรมปฏิบตัิการหลักสูตร "ภาษาญีปุ่นในงานอุตสาหกรรมและการจัดการสไตล์ญีปุ่น" ในวันที่ 13-15 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม บริษัท โบลท แอนด์นัทอินดัสตรี้ จังหวัดสมุทรปราการ

ประเภทกิจกรรม : กิจกรรมการพัฒนา หรือสัมนาปฏิบัติการเกี่ยวกับกิจกรรมนิสิตนักศึกษา

วัน-เดือน-ปี : 13-06-2561

หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

งบประมาณ : 141200 บาท

จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม : -NA- คน

รายงานผลงานกิจกรรม : -ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะเกี่ยวกับ "ภาษาญีปุ่นในงานอุตสาหกรรมการจัดการสไตล์ญีปุ่น" และสามารถนำไปปรับใช้กับองค์การที่ตนเองปฏิบัติอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเกิดเครือข่ายระหว่างผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้แลกเปลี่ยนประสบกาณ์Rajabhat Rajanagarindra University