รายงาน : รายละเอียดกิจกรรม รหัสรายงาน : A01.2
    ครั้งที่ปรับปรุง : -
    วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมสอบ TOEIC
            สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม จัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมสอบ TOEIC สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม ในวันที่ 20-21 มิถุนายน 2561

ประเภทกิจกรรม : กิจกรรมการพัฒนา หรือสัมนาปฏิบัติการเกี่ยวกับกิจกรรมนิสิตนักศึกษา

วัน-เดือน-ปี : 20-06-2561

หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

งบประมาณ : 22200 บาท

จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม : -NA- คน

รายงานผลงานกิจกรรม : -นักศึกษา และคณาจารย์ ได้ศึกษาเรียนรู้ลักษณะข้อสอบ TOEICRajabhat Rajanagarindra University