รายงาน : รายละเอียดกิจกรรม รหัสรายงาน : A01.2
    ครั้งที่ปรับปรุง : -
    วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
โครงการเวทีสร้างสรรค์ศิลปะวัฒนธรรมราชนครินทร์ ครั้งที่ 5
            ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น ได้กำหนดจัดโครงการเวทีสร้างสรรค์ศิลปะ วัฒนธรรมราชนครินทร์ ครั้งที่ 5 ในวันที่ 15 สิงหาคม 2561 ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีเวทีการแสดงความสามารถทางศิลปะและวัฒนธรรม อันเป็นการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมไทย รวมทั้งเป็นการบูรณาการงานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนและการบริการวิชาการร่วมกัน ตลอดจนสร้างเครือข่ายทางศิลปะและวัฒนธรรมกับหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ นำไปสู่ตัวบ่งชี้ 4.1 ระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

ประเภทกิจกรรม : กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

วัน-เดือน-ปี : 15-08-2561

หน่วยงาน : ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น

งบประมาณ : 200000 บาท

จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม : -NA- คน

รายงานผลงานกิจกรรม :Rajabhat Rajanagarindra University