รายงาน : รายละเอียดกิจกรรม รหัสรายงาน : A01.2
    ครั้งที่ปรับปรุง : -
    วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
โครงการเทิดไท้สถาบันพระมหากษัตริย์
            ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น ร่วมกับสำนักงานอธิการบดี กองพัฒนานักศึกษา และองค์การบริหารนักศึกษา ได้กำหนดจัดโครงการเทิดไท้สถาบันพระมหากษัตริย์ แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในวันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2561 เวลา 07.00 - 08.30 น. ณ หอประชุม ชั้น 5 อาคารราชนครินทร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รวมทั้งแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ที่เป็นเสาหลักของสังคมไทย

ประเภทกิจกรรม : กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

วัน-เดือน-ปี : 25-07-2561

หน่วยงาน : ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น

งบประมาณ : 25000 บาท

จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม : -NA- คน

รายงานผลงานกิจกรรม :Rajabhat Rajanagarindra University