รายงาน : รายละเอียดกิจกรรม รหัสรายงาน : A01.2
    ครั้งที่ปรับปรุง : -
    วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
โครงการเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมและสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม
            งานอนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่ศิลปะ วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและบริการวิชาการสู่ชุมชน ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา และสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้กำหนดจัดโครงการเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมและสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม ในวันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ปลูกจิตสำนึกการเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมและสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม รวมทั้งเพื่อนำทุนทางด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมมาสร้างภูมิคุ้มกันในการดำเนินชีวิตแก่เด็กและเยาวชน

ประเภทกิจกรรม : กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

วัน-เดือน-ปี : 03-08-2561

หน่วยงาน : ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น

งบประมาณ : -NA- บาท

จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม : -NA- คน

รายงานผลงานกิจกรรม :Rajabhat Rajanagarindra University