รายงาน : รายละเอียดกิจกรรม รหัสรายงาน : A01.2
    ครั้งที่ปรับปรุง : -
    วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม
            งานวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น ได้กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม ในวันพุธที่ 16 มกราคม 2562 เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 1 ศูนย์วิชาการท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำแผนทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วม รวมทั้งเพื่อกำหนดตัวบ่งชี้ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม

ประเภทกิจกรรม : กิจกรรมวางแผน และพัฒนา

วัน-เดือน-ปี : 16-01-2562

หน่วยงาน : ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น

งบประมาณ : 10000 บาท

จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม : -NA- คน

รายงานผลงานกิจกรรม :Rajabhat Rajanagarindra University