รายงาน : รายละเอียดกิจกรรม รหัสรายงาน : A01.2
    ครั้งที่ปรับปรุง : -
    วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
โครงการลานวัฒนธรรมเพื่อเยาวชนและครอบครัว ประจำปี 2562
            งานอนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่ศิลปะ วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและบริการวิชาการ สู่ชุมชน ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น ได้กำหนดจัดโครงการลานวัฒนธรรมเพื่อเยาวชนและครอบครัว ประจำปี 2562 ในวันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ศูนย์วิชาการท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเกิดเวทีแสดงความสามารถทางศิลปะ วัฒนธรรมของนักเรียนและนักศึกษา และเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน สถาบันการศึกษาและองค์การบริหารส่วนตำบล รวมทั้งเพื่อเป็นการนำทุนทางวัฒนธรรม ในท้องถิ่นมาสร้างอาชีพและก่อให้เกิด ความเข้มแข็งในชุมชน โดยมีกิจกรรม 4 ฐาน ได้แก่ 1. ฐานสมุนไพร “เทียนเจลไล่ยุง เทียนเจลสปา ยาหม่องครีมสมุนไพร ยาหม่องเจล” 2. ฐานแปรรูปอาหาร “การทำเรไรกะทิสด” 3. ฐานศิลปะ "การทำผ้ามัดย้อม" 4. ฐานการประดิษฐ์ “ภาชนะตักน้ำด้วยกาบหมาก”

ประเภทกิจกรรม : กิจกรรมบริการแก่สังคม และชุมชน

วัน-เดือน-ปี : 13-02-2562

หน่วยงาน : ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น

งบประมาณ : 100000 บาท

จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม : -NA- คน

รายงานผลงานกิจกรรม :Rajabhat Rajanagarindra University