รายงาน : รายละเอียดกิจกรรม รหัสรายงาน : A01.2
    ครั้งที่ปรับปรุง : -
    วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานบริบทชุมชน ศักยภาพ สภาพปัญหาและความต้องการของชุมชน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่น ในจังหวัดฉะเชิงเทรา
            มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ มอบหมายให้ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น จัดโครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานบริบทชุมชน ศักยภาพ สภาพปัญหาและความต้องการของชุมชน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่น ในจังหวัดฉะเชิงเทรา ระหว่างวันที่ 18 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช และเทศบาลตำบลเทพราช อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดเก็บข้อมูลและประมวลผลข้อมูลพื้นฐานของชุมชน เป็นฐานในการวิเคราะห์ สภาพปัญหาและความต้องการของชุมชน รวมทั้งเพื่อบูรณาการลงพื้นที่ในชุมชนสู่การเรียนการสอน และเพื่อเป็นการขับเคลื่อนพัฒนาท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ใหม่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ระยะ 20 ปี

ประเภทกิจกรรม : กิจกรรมบริการแก่สังคม และชุมชน

วัน-เดือน-ปี : 18-02-2562

หน่วยงาน : ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น

งบประมาณ : 60000 บาท

จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม : -NA- คน

รายงานผลงานกิจกรรม :Rajabhat Rajanagarindra University