รายงาน : รายละเอียดกิจกรรม รหัสรายงาน : A01.2
    ครั้งที่ปรับปรุง : -
    วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
            สำนักงานผู้อำนวยการศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น ได้กำหนดจัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ในวันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ ห้องโชคโสภณ ชั้น 3 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีความรู้และทักษะด้านภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับศิลปะและวัฒนธรรมของไทยและอาเซียน

ประเภทกิจกรรม : กิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง

วัน-เดือน-ปี : 25-06-2562

หน่วยงาน : ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น

งบประมาณ : 10000 บาท

จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม : -NA- คน

รายงานผลงานกิจกรรม :Rajabhat Rajanagarindra University