รายงาน : รายละเอียดกิจกรรม รหัสรายงาน : A01.2
    ครั้งที่ปรับปรุง : -
    วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ ใส่ใจคุณธรรม
            มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดยศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น ได้รับอนุมัติงบประมาณแผ่นดิน (โครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น) ประจำปี 2562 ได้กำหนดจัดโครงการเยาวชนรุ่นใหม่ ใส่ใจคุณธรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนมีความรู้เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมและศิลปวัฒนธรรมไทย ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบาย 20 ปี (พ.ศ.2560 - 2579) ครั้งที่ 1 ในวันที่ 11 มิถุนายน 2562 ณ โดมกิจกรรมโรงเรียนวัดคลองสวน ตำบลเกาะไร่ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 2 ในวันที่ 13 มิถุนายน 2562 ณ ศูนย์วิชาการท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า ครั้งที่ 3 ในวันที่ 18 มิถุนายน 2562 ณ หอประชุม ชั้น 5 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ประเภทกิจกรรม : กิจกรรมบริการแก่สังคม และชุมชน

วัน-เดือน-ปี : 11-06-2562

หน่วยงาน : ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น

งบประมาณ : 598800 บาท

จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม : 1148 คน

รายงานผลงานกิจกรรม :Rajabhat Rajanagarindra University