รายงาน : รายละเอียดกิจกรรม รหัสรายงาน : A01.2
    ครั้งที่ปรับปรุง : -
    วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางศิลปะ ศาสนาและวัฒนธรรม (ทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2562)
            มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดยศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น ได้กำหนดจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางศิลปะ ศาสนาและวัฒนธรรม (ทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2562) วันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 (ตรงกับวันขึ้น 7 ค่ำเดือน 12) เวลา 10.30 น. ณ วัดทางข้ามน้อย ตำบลหัวไทร อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางศิลปะ ศาสนาและวัฒนธรรม และร่วมประเพณีทอดกฐินสามัคคี โดยการร่วมมือของทุกภาคส่วนสู่การสร้างความเข้มแข็งในชุมชนท้องถิ่น ทั้งนี้ เพื่อนำจตุปัจจัยบูรณะหอสวดมนต์ และใช้ประโยชน์เอื้ออำนวยต่อพระสงฆ์ในการประกอบกิจต่าง ๆ

ประเภทกิจกรรม : กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

วัน-เดือน-ปี : 03-11-2562

หน่วยงาน : ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น

งบประมาณ : -NA- บาท

จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม : -NA- คน

รายงานผลงานกิจกรรม :Rajabhat Rajanagarindra University