รายงาน : รายละเอียดกิจกรรม รหัสรายงาน : A01.2
    ครั้งที่ปรับปรุง : -
    วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
โครงการจัดแสดงผลงานสาธิตและนิทรรศการผลิตภัณฑ์ของพื้นที่ชุมชนและหน่วยงานศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น
            ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น ได้กำหนดจัดโครงการจัดแสดงผลงานสาธิตและนิทรรศการผลิตภัณฑ์ของพื้นที่ชุมชนและหน่วยงานศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม ถึงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอผลงานนิทรรศการพื้นที่ชุมชน เผยแพร่สาธิตงาน ผลิตภัณฑ์ชุมชน และเพื่อเผยแพร่ผลงานรับใช้สังคมและการนำผลงานรับใช้สังคมไปสู่การใช้ประโยชน์ ตลอดจนเพื่อจำหน่ายสินค้าที่เป็นสินค้าชุมชนของจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่เป็นผลงานการขับเคลื่อนพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบาย

ประเภทกิจกรรม : กิจกรรมบริการแก่สังคม และชุมชน

วัน-เดือน-ปี : 30-10-2562

หน่วยงาน : ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น

งบประมาณ : 200000 บาท

จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม : -NA- คน

รายงานผลงานกิจกรรม :Rajabhat Rajanagarindra University