รายงาน : รายละเอียดกิจกรรม รหัสรายงาน : A01.2
    ครั้งที่ปรับปรุง : -
    วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทำแผนทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมเพื่อบูรณาการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย
            ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น ได้กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทำแผนทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมเพื่อบูรณาการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2563 ในวันพุธที่ 18 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 1 ศูนย์วิชาการท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำแผนทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วม และเพื่อกำหนดตัวบ่งชี้ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ตลอดจนเพื่อเกิดเทคนิคการบูรณาการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน กิจกรรมพัฒนานักศึกษา และการบริการวิชาการ

ประเภทกิจกรรม : กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

วัน-เดือน-ปี : 18-12-2562

หน่วยงาน : ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น

งบประมาณ : 10000 บาท

จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม : -NA- คน

รายงานผลงานกิจกรรม :Rajabhat Rajanagarindra University