รายงาน : รายละเอียดกิจกรรม รหัสรายงาน : A01.2
    ครั้งที่ปรับปรุง : -
    วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทัศนศิลป์ร่วมสมัย และนิทรรศการศิลปะ เรื่อง “ไปตามเส้นทางศิลปินแห่งชาติ อาจารย์ประเทือง เอมเจริญ”
            ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทัศนศิลป์ร่วมสมัย และนิทรรศการศิลปะ เรื่อง “ไปตามเส้นทางศิลปินแห่งชาติ อาจารย์ประเทือง เอมเจริญ” ระหว่างวันที่ 20 - 21 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.00 - 16.30 น. ณ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแสดงผลงานทางศิลปะ วัฒนธรรมของศิลปิน อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา และเพื่อให้เกิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงาน สาธิตและถ่ายทอดการฝึกอบรมจากศิลปินสู่เยาวชน นักเรียน นักศึกษาและผู้สนใจให้ได้รับประสบการณ์ในงานศิลปะ วัฒนธรรมแบบสร้างสรรค์

ประเภทกิจกรรม : กิจกรรมบริการแก่สังคม และชุมชน

วัน-เดือน-ปี : 20-02-2563

หน่วยงาน : ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น

งบประมาณ : 127500 บาท

จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม : -NA- คน

รายงานผลงานกิจกรรม :Rajabhat Rajanagarindra University