รายงาน : รายละเอียดกิจกรรม รหัสรายงาน : A01.2
    ครั้งที่ปรับปรุง : -
    วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
โครงการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นผ้าไทย ในจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อนำไปสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2563
            ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น ได้กำหนดจัดโครงการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นผ้าไทย ในจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อนำไปสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง ที่ทรงอนุรักษ์ ส่งเสริมและเชิดชูผ้าไทย และเพื่อเป็นการอนุรักษ์และสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น-ผ้าไทย ในจังหวัดฉะเชิงเทรา สู่การพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ ตลอดจนทำให้เกิดการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดทำแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา-ผ้าไทย ในจังหวัดฉะเชิงเทรา

ประเภทกิจกรรม : กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

วัน-เดือน-ปี : 01-03-2563

หน่วยงาน : ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น

งบประมาณ : 300000 บาท

จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม : -NA- คน

รายงานผลงานกิจกรรม :Rajabhat Rajanagarindra University