รายงาน : รายละเอียดกิจกรรม รหัสรายงาน : A01.2
    ครั้งที่ปรับปรุง : -
    วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
โครงการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ร่วมสมัย และการออกแบบอัตลักษณ์ท้องถิ่น จังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปีงบประมาณ 2564
            ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น ได้กำหนดจัดโครงการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ร่วมสมัย และการออกแบบอัตลักษณ์ท้องถิ่น จังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่แหล่งเรียนรู้ต้นทุนทางด้านศิลปะ วัฒนธรรม ผ่านผลงานสร้างสรรค์ (Art & Design workshop) ด้านทัศนศิลป์ การออกแบบและงานภูมิปัญญาท้องถิ่น และเพื่อให้เกิดนวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ที่สะท้อนอัตลักษณ์ของท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา ผ่านแนวคิด มุมมอง การสร้างสรรค์จากศิลปิน ปราชญ์ท้องถิ่น และนักออกแบบ รวมถึงเด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายให้เกิดความรัก ความสามัคคี ยกระดับและประชาสัมพันธ์ชุมชนท้องถิ่น เสริมสร้างคุณค่าองค์ความรู้ทางศิลปะ วัฒนธรรมให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้น มีกิจกรรมครั้งที่ 1 วันที่ 31 มีนาคม 2564 ณ โรงเรียนวัดคลองสวน (พิบูลธรรมขันธ์) อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 2 วันที่ 10 สิงหาคม 2564 และครั้งที่ 3 วันที่ 17 สิงหาคม 2564 (รูปแบบออนไลน์)

ประเภทกิจกรรม : กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

วัน-เดือน-ปี : 31-03-2564

หน่วยงาน : ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น

งบประมาณ : 350000 บาท

จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม : -NA- คน

รายงานผลงานกิจกรรม :Rajabhat Rajanagarindra University