รายงาน : รายละเอียดกิจกรรม รหัสรายงาน : A01.2
    ครั้งที่ปรับปรุง : -
    วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางและเทคนิคการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น และการอบรมภาษาอังกฤษ
            ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น ได้กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางและเทคนิคการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น และการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564 ในวันศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.30 - 15.00 น. ณ ห้องขุนทิพย์ ชั้น 3 อาคารราชนครินทร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรสามารถทำคู่มือปฏิบัติงานในการเข้าสู่ตำแหน่งชำนาญการ และเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีความรู้และทักษะทางด้านภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับศิลปะและวัฒนธรรมของไทยและอาเซียน

ประเภทกิจกรรม : กิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง

วัน-เดือน-ปี : 02-07-2564

หน่วยงาน : ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น

งบประมาณ : 5000 บาท

จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม : -NA- คน

รายงานผลงานกิจกรรม :Rajabhat Rajanagarindra University