รายงาน : รายละเอียดกิจกรรม รหัสรายงาน : A01.2
    ครั้งที่ปรับปรุง : -
    วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
โครงการสร้างมาตรฐานทางศิลปะ วัฒนธรรม และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นแบบร่วมสมัย ประจำปีงบประมาณ 2564
            ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น ได้รับอนุมัติให้ดำเนินงานตามโครงการสร้างมาตรฐานทางศิลปะ วัฒนธรรม และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นแบบร่วมสมัย ประจำปีงบประมาณ 2564 ซึ่งกำหนดจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 12-18 กรกฎาคม 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างมาตรฐานทางศิลปะ วัฒนธรรม ที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น และเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนงานทางศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ประเภทกิจกรรม : กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

วัน-เดือน-ปี : 12-07-2564

หน่วยงาน : ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น

งบประมาณ : 100000 บาท

จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม : -NA- คน

รายงานผลงานกิจกรรม :Rajabhat Rajanagarindra University