รายงาน : รายการกิจกรรมเรียงตามลำดับเหตุการณ์ก่อน-หลัง แยกประเภท รหัสรายงาน : A01.1
ลักษณะกิจกรรม : กิจกรรมการพัฒนา หรือสัมนาปฏิบัติการเกี่ยวกับกิจกรรมนิสิตนักศึกษา ครั้งที่ปรับปรุง : -
ปี ดำเนินการ : ปี พ.ศ.   2560 วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
หน่วยงาน : - NA -    
มี 1 กิจกรรม
 โครงการประกวดสื่อมัลติมีเดียด้านศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นในจังหวัดฉะเชิงเทรา( 01-02-2560 )
    ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น ร่วมกับสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้กำหนดจัดโครงการประกวดสื่อมัลติมีเดียด้านศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นในจังหวัดฉะเชิงเทรา ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องโชคอนันต์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีการแสดงความสามารถและความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนางานมัลติมีเดียด้านศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นในจังหวัดฉะเชิงเทราแบบนวัตกรรมร่วมสมัย รวมทั้งอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นในจังหวัดฉะเชิงเทรา - 1000
สืบค้นข้อมูล
ประเภท
ปี
คณะ  

 

 Rajabhat Rajanagarindra University