รายงาน : รายการกิจกรรมเรียงตามลำดับเหตุการณ์ก่อน-หลัง แยกประเภท รหัสรายงาน : A01.1
ลักษณะกิจกรรม : กิจกรรมการพัฒนา หรือสัมนาปฏิบัติการเกี่ยวกับกิจกรรมนิสิตนักศึกษา ครั้งที่ปรับปรุง : -
ปี ดำเนินการ : ปี พ.ศ.   2560 วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
หน่วยงาน : - NA -    
มี 19 กิจกรรม
 โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ยุค 4.0 สู่ประชาคมอาเซียน หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ( 26-12-2560 )
    สาขาวิชาวศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ยุค 4.0 สู่ประชาคมอาเซียน" ในวันที่ 26-28 ธันวาคม 2560 รุ่นที่ 1 และวันที่ 13-14 มกราคม 2561 รุ่นที่ 2 ณ อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม บางคล้า ในส่วนการศึกษาดูงานและสัมมนาวิชาการจัดในวันที่ 17-21 มกราคม 2561 ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม - 0300
 โครงการความร่วมมือการฝึกอบรมหลักสูตร "การบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม (Total Productive Maintenance: TPM)"( 23-11-2560 )
    สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ และสมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย จัดทำความร่วมมือการฝึกอบรม หลักสูตร โครงการความร่วมมือการฝึกอบรมปฏิบัติการหลักสูตร "การบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม(Total Productive Maintenance: TPM)" ในวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุม บริษัท โบลทแอนด์นัทอินดัสตรี้ จังหวัดสมุทรปราการ - 0300
 โครงการเตรียมความพร้อมในการเรียนสำหรับนักศึกษาใหม่ สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม( 07-11-2560 )
    สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนเข้าเรียน เพื่อให้นักศึกษาได้ปรับพื้นฐานในรายวิชาทางคณิตศาสตร์และเตรียมความพร้อม พื้นฐานทั่วไปในงานอุตสาหกรรม ในวันที่ 7 พฤศิจกายน 2560 ณ ห้อง 1043 อาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มรร.บางคล้า มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ - 0300
 โครงการ ศึกษาดูงานสร้างสรรค์ไทยจากแนวคิดสู่กระบวนการผลิต( 08-09-2560 )
    สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดโครงการศึกษาดูงานสร้างสรรค์ไทยจากแนวคิดสู่กระบวนการผลิต ในวันที่ 8 กันยายน 2560 ณ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ Thailand Creative and Desing Center อาคารไปรษณีย์กลาง ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพฯ และช่างชุ่ย Tomorrow ถนนสิริธร แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพฯ - 0300
 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนโปรแกรมและประยุกต์ออกแบบใช้งาน PLC( 03-08-2560 )
    สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะเทคโนโลยีอุตสากรรม จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนโปรแกรมและประยุกต์ออกแบบใช้งาน PLC ให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ในวันที่ 3-4 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมศรีสยาม ชั้น 4 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ - 0300
 โครงการอบรมปรับพื้นฐานเสริมสร้างความรู้นักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์สู่ประชาคมอาเซียน( 05-07-2560 )
    สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดดครงการอบรมปรับพื้นฐานเสริมสร้างความรู้นักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์สู่ประชาคมอาเซียน ให้แก่ นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ วันที่ 5,12,19,26 กรกฎาคม 2560 ณ ห้อง 206 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ - 0300
 โครงการอบรมการสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยสู่อาเซียนและความเป็นสากล( 30-06-2560 )
    สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยสู่อาเซียนและความเป็นสากล ในห้กับนักศึกษา โดยมีการศึกษาดูงานในวันที่ 30 มิถุนายน 2560 อาคารไบเทค บางนา กรุงเทพฯ และฝึกอบรมวันที่ 3 กรกฎาคม 2560 - 0300
 โครงการศึกษาดูงานเพื่อการเรียนรู้ประสบการณ์ด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีในโรงงานอุตสาหกรรม 4.0 ( 29-06-2560 )
    สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จัดโครงการศึกษาดูงานเพื่อเรียนรู้ประสบการณ์ด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีในโรงงานอุตสาหกรรมยุคอุตสาหกรรม 4.0 ในวันที่ 29 มิถุนายน 2560 ณ บริษัท เดนโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี และบริษัท ซัมมิท โอโตซีท อินดัสตตรี จำกัด อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา - 0300
 ปฐมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2560( 25-05-2560 )
    ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสากรรม จัดกิจกรรมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีอุตสาหรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ - 0300
 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนแบบซีเอ็นซีสำหรับงานกัด (CNC Milling) ( 03-04-2560 )
    สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม จัดโครงการฝึกอบรมปฏิบัติการการเขียนโปรแกรมซีเอ็นซีสำหรับงานกัด (CNC Milling) ให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกหรรม ในวันที่ 3-7 เมษายน 2560 ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. ณ ห้อง 104 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า - 0300
 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ กิจกกรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้หลังฝึกประสบการณ์ฯ( 03-04-2560 )
    โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ กิจกกรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้หลังฝึกประสบการณ์ฯ วันที่ 3 เมษายน 2560 ณ ห้องศรีสยาม อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ - 0300
 ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2559( 31-03-2560 )
    คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาและฝ่ายกิจการ สาขาวิชาภายในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมกับกองพัฒนานักศึกษา จัดโครงการ "ปัจฉิมมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 31 มีนาคม ณ ห้องประชุม ช้ัน 5 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา - 0300
 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการกลึงและมิลลิ่ง ( 27-03-2560 )
    โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการกลึงและมิลลิ่ง ในวันที่ 27-29 มีนาคม 2560 ณ อาคารปฏิบัติการ สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม (บางคล้า) - 0300
 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้งานโปรแกรมสเปรตซีตขั้นสูง"( 25-03-2560 )
    สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้งานโปรแกรมสเปรตซีตขั้นสูง ในวันที่ 25-26 มีนาคม 2560 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 900 อาคาร 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ - 0300
 โครงการอบรมปฏิบัติการการใช้โปรแกรม SolidWorks ในงานเขียนแบบ( 16-03-2560 )
    สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการใช้โปรแกรม SolidWorks ในงานเขียนแบบ ในวันที่ 16-19 มีนาคม 2560 เวลา 08.00-17.00 น ณ ห้อง 104 มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ บางคล้า - 0300
 โครงการฝึกอบรมการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ด้วยโปรแกรมภาษาซี( 23-02-2560 )
    สาาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดอบรมหลักสูตรโครงการอบรมปฏิบัติการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ด้วยโปรแกรมภาษาซี ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า ในวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2560 ตั้งแต่เวลา 08.00-16.30 น ณ ห้องประชุมศรีสยาม ชั้น 4 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ - 0300
 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การใช้โปรแกรม Microsoft for Windows( 03-02-2560 )
    สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การใช้โปรแกรม Microsoft for Windows ในการทำงาน ในวันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2560 - 0300
 โครงการประกวดสื่อมัลติมีเดียด้านศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นในจังหวัดฉะเชิงเทรา( 01-02-2560 )
    ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น ร่วมกับสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้กำหนดจัดโครงการประกวดสื่อมัลติมีเดียด้านศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นในจังหวัดฉะเชิงเทรา ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องโชคอนันต์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีการแสดงความสามารถและความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนางานมัลติมีเดียด้านศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นในจังหวัดฉะเชิงเทราแบบนวัตกรรมร่วมสมัย รวมทั้งอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นในจังหวัดฉะเชิงเทรา - 1000
 โครงการพัฒนานักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์สู่ประชาคมอาเซียน หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มรร.( 12-01-2560 )
    สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อบรมรุ่นที่ 1 ในวันที่ 12-15 มกราคม 2560 อบรมรุ่นที่ 2 วันที่ 19-22 มกราคม 2560 26-29 มกราคม 2560 ศึกษาดูงานและสัมมนาวิชาการ - 0300
สืบค้นข้อมูล
ประเภท
ปี
คณะ  

 

 Rajabhat Rajanagarindra University