รายงาน : รายการกิจกรรมเรียงตามลำดับเหตุการณ์ก่อน-หลัง แยกประเภท รหัสรายงาน : A01.1
ลักษณะกิจกรรม : กิจกรรมบริการแก่สังคม และชุมชน ครั้งที่ปรับปรุง : -
ปี ดำเนินการ : ปี พ.ศ.   2560 วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
หน่วยงาน : - NA -    
มี 23 กิจกรรม
 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "หลักสูตรกลึงและมิลลิ่ง"( 14-12-2560 )
    สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดโครงการบริการวิชาการ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "หลักสูตรการกลึงและมิลลิ่ง" ให้กับบุคคลทั่วไป ในวันที่ 14-16 ธันวาคม 2560 ณ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเอสพีซีชั่น เอ็นจิเนียริ่ง - 0300
 โครงการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาสาพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 3( 13-12-2560 )
    ฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดโครงการบริการวิชาการให้แก่ชุมชน เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการพัฒนาชุมชน/ท้องถิ่น โครงการบริการวิชาการการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "หลักสูตรอบรมการใช้งานวงจร Digital เบื้องต้น" ในวันที่ 13 ธันวาคม 2560 ณ โรงเรียนวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว - 0300
 โครงการอบรมการจัดการความปลอดภัยในงานที่ก่อให้เกิดความร้อนและประกายไฟในสถานประกอบการ ( 14-07-2560 )
    สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดโครงการอบรมการจัดการความปลอดภัยในงานที่ก่อให้เกิดความร้อนและประกายไฟในสถานประกอบการ ในวันที่ 14-15 กรกฎาคม 2560 ณ ริเวนเดลล์ รีสอร์ท อ.บ้านฉาง จ.ระยอง - 0300
 โครงการ การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อประยุกต์กับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ครั้งที่ 4 "วรรณกรรมกับการสร้างแบรนด์สินค้า"( 13-07-2560 )
    สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดโครงการการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อประยุกต์กับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตรั้งที่ 4 วรรณกรรมกับการสร้างแบรนด์สินค้า ในวันที่ 13-14 กรกฎาคม 2560 ณ ที่ทำการพันธ์หมาบ้า อำเภอปากช่อง จ.นครราชสีมา - 0300
 โครงการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา( 12-07-2560 )
    กิจกรรม - ปาฐกถาพิเศษ “Thailand 4.0 จากนโยบายสู่ปฏิบัติการชั้นเรียน” - นิทรรศการชีวิต “ศาสตร์พระราชา: สะเต็มศึกษา พัฒนายั่งยืน - กิจกรรมประกวดสำหรับครู สถานศึกษา และบุคคลทั่วไป - 1200
 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรทีมงานบริการด้วยใจ (Teamwork and Service Mind)( 06-07-2560 )
    สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติิการหลักสูตรทีมงานบริการด้วยใจ (Teamwork and Service Mind) ในวันที่ 6-7 กรกฎาคม 2560 ณ สวนนงนุช อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี - 0300
 การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาหุ่นยนต์ควบคุม MIT App Inventor"( 22-06-2560 )
    ฝ่ายวิชาการ คณะเทคดนโลยีอุตสาหกรรม จัดโครงการการบริการวิชาการ การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาหุ่นยนต์ควบคุมด้วย MIT App Inventor" ในวันที่ 22-23 มิถุนายน 2560 ณ ห้องปกิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนบางคล้าพิทยาคม อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา - 0300
 โครงการต้นกล้าวัฒนธรรม ครั้งที่ 7( 21-06-2560 )
    ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ร่วมกับสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้กำหนดจัดโครงการต้นกล้าวัฒนธรรม ครั้งที่ 7 ประจำปีงบประมาณ 2560 ในวันที่ 21 มิถุนายน 2560 ณ อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนเห็นคุณค่าทางศิลปะ วัฒนธรรม รวมทั้งเป็นการส่งเสริมนโยบาย 3 ดี ในสถานศึกษาสนองนโยบายชาติ ตลอดจนเกิดการอนุรักษ์ สืบสาน สืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของไทย - 1000
 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้แบบมีชีวิตทางศิลปะ วัฒนธรรม( 01-06-2560 )
    ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น ได้กำหนดจัดโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้แบบมีชีวิตทางศิลปะ วัฒนธรรม ระหว่างเดือนมิถุนายน ถึงเดือนกรกฎาคม 2560 ณ ศูนย์วิชาการท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการการเรียนการสอนวิชาพื้นฐานให้เป็นฐานการฝึกฝนงานด้านศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งเพื่อให้มีการจัดพื้นที่และกิจกรรมทางศิลปะ วัฒนธรรมให้เกิดการมีส่วนร่วมของนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ - 1000
 โครงการฝึกอบรมปฏิบัติการหลักสูตร "สร้างผู้ประกอบการใหม่ตามแนวทางของ startup Business"( 29-05-2560 )
    สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม จัดดครงการฝึกอบรมปฏิบัติการหลักสูตร "สร้างผู้ประกอบการใหม่ตามแนวทาง Startup Business" ในวันที่ 29-31 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องทองเจ้าพัฒน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ - 0300
 การประยุกต์ใช้ความร้ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อร่วมพัฒนาสินค้าทางวัฒนธรรม( 25-05-2560 )
    โครงการบริการวิชาการการออกแบบผลิตภัณฑ์ต่อชุมชน "การประยุกต์ใช้ความรู้ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อร่วมพัฒนาสินค้าทางวัฒนธรรม" ครั้งที่ 1 ในระหว่างวันที่ 25-27 พฤษภาคม 2560 ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านอ่างเตย ต.ท่าตะเกียบ อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา - 0300
 โครงการสร้างจิตวิญญาญความเป็นครูแบบบูรณาการสาระวิชา( 02-05-2560 )
    กิจกรรม - ฝึกปฏิบัติกิจกรรม Make a Difference - ฝึกปฏิบัติกิจกรรมความสุข คุณค่า และความหมายในชั้นเรียน - 1200
 การประยุกต์ใช้ความร้ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อร่วมพัฒนาสินค้าทางวัฒนธรรม( 27-04-2560 )
    โครงการบริการวิชาการการออกแบบผลิตภัณฑ์ต่อชุมชน "การประยุกต์ใช้ความรู้ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อร่วมพัฒนาสินค้าทางวัฒนธรรม" ครั้งที่ 1 ในระหว่างวันที่ 27-29 เมษายน 2560 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดใต้ ต.เสม็ดใต้ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา - 0300
 โครงการพัฒนาสมรรถนะครูด้านการจัดการเรียนรู้สู่ห้องเรียนในศตวรรษที่ 21( 24-04-2560 )
    กิจกรรม - ปฏิบัติการเทคนิคการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 - ผลิตสื่อสาระวิทยาศาสตร์ - ปฏิบัติการเทคนิคการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นโครงงานเป็นฐาน กลุ่มสาระต่างๆ รวม 8 สาระ - ออกแบบกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นโครงงานเป็นฐานด้วยตนเอง - 1200
  โครงการการพัฒนาครูแกนนำการสอนคิดตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM Ed.)( 19-04-2560 )
    โครงการการพัฒนาครูแกนนำการสอนคิดตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM Ed.) กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการสะเต็มศึกษา กับการพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในโรงเรียน - 1200
 โครงการอบรม หลักสูตรการตลาดออนไลน์ (Online Marketing)( 04-04-2560 )
    สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดโครงการบริการวิชาการ "โครงการอบรม หลักสูตรการตลาดออนไลน์ (Online Marketing) ในวันที่ 4-5 เมษายน 2560 เวลา 08.00 16.30 น. ณ ห้องทองเจ้าพัฒน์ อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ - 0300
 โครงการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรมร่วมสมัย สู่การสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยเศรษฐกิจสร้างสรรค์( 30-03-2560 )
    ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น ได้กำหนดจัดโครงการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรมร่วมสมัย สู่การสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (งานดอกไม้แบบไทยร่วมสมัยและการจัดดอกไม้ เชิงสร้างสรรค์) ตั้งแต่วันที่ 30 - 31 มีนาคม 2560 ณ ห้องโชคโสภณ ชั้น 3 อาคารราชนครินทร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุนและเผยแพร่กิจกรรมสร้างสรรค์งานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย และเป็นการเชิดชูเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในวันอนุรักษ์มรดกไทย ปี 2560 รวมทั้งเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมไทยสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน - 1000
 โครงการความร่วมมือการฝึกอบรมปฏิบัติการหลักสูตร "หัวหน้างานมืออาชีพในยุคอุตสาหกรรม 4.0" ( 29-03-2560 )
    สาขาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม และสมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย โครงการความร่วมมือการฝึกอบรมปฏิบัติการหลักสูตร "หัวหน้างานมืออาชีพในยุคอุตสาหกรรม 4.0" ในวันที่ 29 มีนาคม 2560 - 1 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุม บริษัท โบลทแอนด์นัทอินดัสตรี้ จังหวัดสมุทรปราการ - 0300
 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการกลึงและมิลลิ่ง ( 24-03-2560 )
    สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการกลึงและมิลลิ่ง ให้กับบุคคลทั่วไปและอาจารย์ ในวันที่ 24-25 มีนาคม 2560 ณ ห้องหุ่นส่วนจำกัด พีเอส พีซีชั่น เอ็นจิเนียริ่ง ในวันที่ 24-25 มีนาคม 2560 ณ ห้างหุ่นส่วนจำกัด พีเอส พีซีชั่น เอ็นจิเนียริ่ง - 0300
 การให้บริการวิชาการแก่สังคม "เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาสาพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 2"( 01-03-2560 )
    โครงการให้ความรู้ด้านเครื่องกลยานยนต์ตรวจเช็คเครื่องยนต์ การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันออโตลูป และบริการอื่นๆ ให้กับประชาชนในท้องถิ่น ในวันที่ 1 มีนาคม 2560 เวลา 08.00-16.30 น. ณ ลานอาคารใหม่ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า - 0300
 โครงการบริการวิชาการ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การประยุกต์ใช้ Google Apps สำหรับองค์กร( 27-02-2560 )
    สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดโครงการบริการวิชาการ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การประยุกต์ใช้ Google Apps สำหรับองค์กร ในวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.00 - 16.30 น. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตร์ 900 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ - 0300
 โครงการลานวัฒนธรรมเพื่อเยาวชนและครอบครัว ประจำปี 2560( 08-02-2560 )
    ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหัวไทร ได้กำหนดจัดโครงการลานวัฒนธรรมเพื่อเยาวชนและครอบครัว ประจำปี 2560 ในวันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนได้ตระหนักถึงความเป็นไทย และเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยการนำทุนทางวัฒนธรรมในท้องถิ่นมาสร้างอาชีพและก่อให้เกิดรายได้ รวมทั้งเกิดการมีส่วนร่วมของสถาบันการศึกษาและองค์การบริหารส่วนตำบล ประกอบด้วยกิจกรรม 3 ฐาน ได้แก่ ฐานสมุนไพร ฐานแปรรูปอาหาร และฐานศิลปะ - 1000
 โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มทางศิลปะ วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นแบบร่วมสมัย( 18-01-2560 )
    ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น ได้กำหนดจัดโครงการสร้างมูลค่าเพิ่มทางศิลปะ วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นแบบร่วมสมัย น้อมรำลึกแด่ “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เอกอัจฉริยราชา อัครศิลปิน” ในวันที่ 18 มกราคม 2560 ณ ห้องศรีสยาม ชั้น 4 อาคารราชนครินทร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเป็นเอกอัจฉริยราชา อัครศิลปิน รวมทั้งเพื่อเกิดการแลกเปลี่ยน การสร้างสรรค์งาน และการจัดนิทรรศการผลงานศิลปะในท้องถิ่นกับศิลปินระดับชาติ ตลอดจนเกิดการสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงแหล่งเรียนรู้ของชุมชนกับมหาวิทยาลัย - 1000
สืบค้นข้อมูล
ประเภท
ปี
คณะ  

 

 Rajabhat Rajanagarindra University