รายงาน : รายการกิจกรรมเรียงตามลำดับเหตุการณ์ก่อน-หลัง แยกประเภท รหัสรายงาน : A01.1
ลักษณะกิจกรรม : กิจกรรมการพัฒนา หรือสัมนาปฏิบัติการเกี่ยวกับกิจกรรมนิสิตนักศึกษา ครั้งที่ปรับปรุง : -
ปี ดำเนินการ : ปี พ.ศ.   2561 วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
หน่วยงาน : - NA -    
มี 10 กิจกรรม
 โครงการฝึกอบรมปฏิบัติการการใช้โปรแกรม MINTAB ในการวิเคราะห์ปัญหาคุณภาพ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม( 14-05-2561 )
    สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม จัดโครงการฝึกอบรมปฏิบัติการการใช้โปรแกรม MINITBAB ในการวิเคราะห์ปัญหาคุณภาพ ในระหว่างวันที่ 14-16 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม และ อาคาร 10 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตำบลหัวไทร อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา - 0300
 โครงการความร่วมมือการฝึกอบรมปฏิบัติการหลักสูตร "สมรรถนะผู้บริหาร 4.0"( 04-04-2561 )
    สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม สาขาวิชากาาจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ และสมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย จัดโครงการความร่วมมือการฝึกอบรม หลักสูตร โครงการความร่วมมือการฝึกอบรมปฏิบัติการหลักสูตร "สมรรถนะผู้บริหาร 4.0" ในวันที่ 4-5 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุม บริษั โบลทแอนด์นัทอินดัสตรี้ จังหวัดสมุทรปราการ - 0300
 โครงการเสริมสร้างทักษะความชำนาญด้านวิศวกรรม( 12-03-2561 )
    สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่่องกลยานยนต์ จัดโครงการเสริมทักษะความชำนาญด้านวิศวกรรม กิจกรรมย่อยอบรมพัฒนาทักษะความชำนาญทางด้านวิชาชีพทางเครื่องกล ในวันที่ 12-15 มีนาคม 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา - 0300
 โครงการเชิดชูเกียรตินักศึกษา “รางวัลเพชรสารภี”( 27-02-2561 )
    ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้กำหนดจัดโครงการเชิดชูเกียรตินักศึกษา “รางวัลเพชรสารภี” ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรตินักศึกษาและสร้างขวัญกำลังใจนักศึกษาที่มีส่วนร่วมพัฒนางานของมหาวิทยาลัย และเพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลด้านการพัฒนาคน และสังคม และนโยบายการเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมของกระทรวงวัฒนธรรม รวมทั้งโครงการพระราชดำริตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา , สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ และวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร - 1000
 โครงการสัมมนาวิชาการงานสหกิจศึกษาเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้( 22-02-2561 )
    โครงการสัมมนาวิชาการงานสหกิจศึกษาเพื่อการเรียนรู้ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ - 0300
 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า ( 21-02-2561 )
    สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า ให้แก่นักศึกษา ในวันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้อง 714 อาคารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ - 0300
 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "หลักสูตรกลึงและมิลลิ่ง"( 19-02-2561 )
    สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ "หลักสูตรกลึ่งและมิลลิ่ง" ให้กับนักศึกษา ในวันที่ 19-21 กุมภาพันธ์ 2561 ณ อาคารปฏิบัติการ สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม (บางคล้า) - 0300
 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "หลักสูตรกลึงและมิลลิ่ง"( 19-02-2561 )
    สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "หลักสูตรกลึงและมิลลิ่ง" ในวันที่ 19-23 กุมภาพันธ์ 2561 ณ อาคารปฏิบัติการ สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม (บางคล้า) - 0300
 การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับงานเขียนแบบ 2D และ 3D( 10-02-2561 )
    คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมกับสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อยกระดับฝีมือแรงงานและทักษะความรู้ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม จำนวน 20 คน ในหลักสูตร "การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับงานเขียนแบบ 2D และ 3D" ในวันที่ 10,17,,24 กุมภาพันธ์ 2561 และ วันที่ 10 มีนาคม 2561 - 0300
 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การเขียนโปรแกรมพีแอลซี เพื่อการควบคุมเครื่องจักรในงานอุตสาหกรรม( 01-02-2561 )
    สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดโครงการอบมรม หลักสูตรการเขียนโปรแกรมพีแอลซี เพื่อการควบคุมเครื่องจักรในงานอุตสาหกรรม ให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ในวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องทองเจ้าพัฒน์ ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ - 0300
สืบค้นข้อมูล
ประเภท
ปี
คณะ  

 

 Rajabhat Rajanagarindra University