รายงาน : รายการกิจกรรมเรียงตามลำดับเหตุการณ์ก่อน-หลัง แยกประเภท รหัสรายงาน : A01.1
ลักษณะกิจกรรม : กิจกรรมการพัฒนา หรือสัมนาปฏิบัติการเกี่ยวกับกิจกรรมนิสิตนักศึกษา ครั้งที่ปรับปรุง : -
ปี ดำเนินการ : ปี พ.ศ.   2561 วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
หน่วยงาน : - NA -    
มี 1 กิจกรรม
 โครงการเชิดชูเกียรตินักศึกษา “รางวัลเพชรสารภี”( 27-02-2561 )
    ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้กำหนดจัดโครงการเชิดชูเกียรตินักศึกษา “รางวัลเพชรสารภี” ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรตินักศึกษาและสร้างขวัญกำลังใจนักศึกษาที่มีส่วนร่วมพัฒนางานของมหาวิทยาลัย และเพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลด้านการพัฒนาคน และสังคม และนโยบายการเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมของกระทรวงวัฒนธรรม รวมทั้งโครงการพระราชดำริตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา , สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ และวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร - 1000
สืบค้นข้อมูล
ประเภท
ปี
คณะ  

 

 Rajabhat Rajanagarindra University