รายงาน : รายการกิจกรรมเรียงตามลำดับเหตุการณ์ก่อน-หลัง แยกประเภท รหัสรายงาน : A01.1
ลักษณะกิจกรรม : กิจกรรมบริการแก่สังคม และชุมชน ครั้งที่ปรับปรุง : -
ปี ดำเนินการ : ปี พ.ศ.   2562 วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
หน่วยงาน : - NA -    
มี 7 กิจกรรม
 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการศิลปะและวัฒนธรรม งานบายศรีแบบง่ายและศิลปะผ้ามัดย้อม( 23-08-2562 )
    งานอนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่ศิลปะ วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและบริการวิชาการ สู่ชุมชน ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น ได้กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการศิลปะและวัฒนธรรม งานบายศรีแบบง่ายและศิลปะผ้ามัดย้อม ในวันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 เวลา 08.00 - 16.00 น. ณ อาคารทัศนศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนและนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศได้ทราบถึงความเป็นมาและความสำคัญของงานบายศรีและศิลปะผ้ามัดย้อม รวมทั้งได้เรียนรู้การทำบายศรีแบบง่ายและศิลปะผ้ามัดย้อม - 1000
 โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ ใส่ใจคุณธรรม( 11-06-2562 )
    มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดยศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น ได้รับอนุมัติงบประมาณแผ่นดิน (โครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น) ประจำปี 2562 ได้กำหนดจัดโครงการเยาวชนรุ่นใหม่ ใส่ใจคุณธรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนมีความรู้เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมและศิลปวัฒนธรรมไทย ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบาย 20 ปี (พ.ศ.2560 - 2579) ครั้งที่ 1 ในวันที่ 11 มิถุนายน 2562 ณ โดมกิจกรรมโรงเรียนวัดคลองสวน ตำบลเกาะไร่ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 2 ในวันที่ 13 มิถุนายน 2562 ณ ศูนย์วิชาการท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า ครั้งที่ 3 ในวันที่ 18 มิถุนายน 2562 ณ หอประชุม ชั้น 5 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ - 1000
 โครงการบริการวิชาการเพื่อบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ในการแก้ไขปัญหาความยากจนของประชากรในท้องถิ่นและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร (เทศบาลตำบลเทพราช)( 23-04-2562 )
    มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดยศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น ได้กำหนดจัดโครงการบริการวิชาการเพื่อบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ในการแก้ไขปัญหาความยากจนของประชากรในท้องถิ่นและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ในวันที่ 23 เมษายน และวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 ณ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดเทพราช อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้กับชุมชน รวมทั้งเพื่อบริการวิชาการแก่ชุมชน - 1000
 โครงการบริการวิชาการเพื่อบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ในการแก้ไขปัญหาความยากจนของประชากรในท้องถิ่นและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร (องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช)( 27-03-2562 )
    มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดยศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น ได้กำหนดจัดโครงการบริการวิชาการเพื่อบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ในการแก้ไขปัญหาความยากจนของประชากรในท้องถิ่นและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ในวันที่ 27 มีนาคม และวันที่ 22 เมษายน 2562 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้กับชุมชน รวมทั้งเพื่อบริการวิชาการแก่ชุมชน - 1000
 โครงการรายงานความก้าวหน้าการลงพื้นที่สำรวจบริบทชุมชน ศักยภาพ สภาพปัญหาและความต้องการของชุมชน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่น ในจังหวัดฉะเชิงเทรา( 08-03-2562 )
    มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ มอบหมายให้ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น จัดโครงการรายงานความก้าวหน้าการลงพื้นที่สำรวจบริบทชุมชน ศักยภาพ สภาพปัญหาและความต้องการของชุมชน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่น ในจังหวัดฉะเชิงเทรา ในวันศุกร์ที่ 8 มีนาคม พ.ศ.2562 ณ ห้องโชคอนันต์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการลงพื้นที่ของชุมชน ร่วมกับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น และเพื่อนำข้อมูลมาพัฒนาในการจัดโครงการบริการวิชาการร่วมกับท้องถิ่น - 1000
 โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานบริบทชุมชน ศักยภาพ สภาพปัญหาและความต้องการของชุมชน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่น ในจังหวัดฉะเชิงเทรา( 18-02-2562 )
    มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ มอบหมายให้ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น จัดโครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานบริบทชุมชน ศักยภาพ สภาพปัญหาและความต้องการของชุมชน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่น ในจังหวัดฉะเชิงเทรา ระหว่างวันที่ 18 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช และเทศบาลตำบลเทพราช อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดเก็บข้อมูลและประมวลผลข้อมูลพื้นฐานของชุมชน เป็นฐานในการวิเคราะห์ สภาพปัญหาและความต้องการของชุมชน รวมทั้งเพื่อบูรณาการลงพื้นที่ในชุมชนสู่การเรียนการสอน และเพื่อเป็นการขับเคลื่อนพัฒนาท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ใหม่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ระยะ 20 ปี - 1000
 โครงการลานวัฒนธรรมเพื่อเยาวชนและครอบครัว ประจำปี 2562( 13-02-2562 )
    งานอนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่ศิลปะ วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและบริการวิชาการ สู่ชุมชน ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น ได้กำหนดจัดโครงการลานวัฒนธรรมเพื่อเยาวชนและครอบครัว ประจำปี 2562 ในวันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ศูนย์วิชาการท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเกิดเวทีแสดงความสามารถทางศิลปะ วัฒนธรรมของนักเรียนและนักศึกษา และเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน สถาบันการศึกษาและองค์การบริหารส่วนตำบล รวมทั้งเพื่อเป็นการนำทุนทางวัฒนธรรม ในท้องถิ่นมาสร้างอาชีพและก่อให้เกิด ความเข้มแข็งในชุมชน โดยมีกิจกรรม 4 ฐาน ได้แก่ 1. ฐานสมุนไพร “เทียนเจลไล่ยุง เทียนเจลสปา ยาหม่องครีมสมุนไพร ยาหม่องเจล” 2. ฐานแปรรูปอาหาร “การทำเรไรกะทิสด” 3. ฐานศิลปะ "การทำผ้ามัดย้อม" 4. ฐานการประดิษฐ์ “ภาชนะตักน้ำด้วยกาบหมาก” - 1000
สืบค้นข้อมูล
ประเภท
ปี
คณะ  

 

 Rajabhat Rajanagarindra University