รายงาน : รายการกิจกรรมเรียงตามลำดับเหตุการณ์ก่อน-หลัง แยกประเภท รหัสรายงาน : A01.1
ลักษณะกิจกรรม : กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ปรับปรุง : -
ปี ดำเนินการ : ปี พ.ศ.   2563 วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
หน่วยงาน : - NA -    
มี 4 กิจกรรม
 โครงการสร้างมาตรฐานทางศิลปะ วัฒนธรรมและส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นแบบร่วมสมัย ประจำปี 2563( 01-05-2563 )
    ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้กำหนดจัดโครงการสร้างมาตรฐานทางศิลปะ วัฒนธรรมและส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นแบบร่วมสมัย ประจำปี 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำสื่อทางศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การสร้างมาตรฐานทางศิลปะ วัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น และเพื่อเป็นการขับเคลื่อนนวัตกรรมและเทคโนโลยีสู่การสร้างมาตรฐานทางศิลปะ วัฒนธรรม - 1000
 โครงการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นผ้าไทย ในจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อนำไปสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2563( 01-03-2563 )
    ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น ได้กำหนดจัดโครงการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นผ้าไทย ในจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อนำไปสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง ที่ทรงอนุรักษ์ ส่งเสริมและเชิดชูผ้าไทย และเพื่อเป็นการอนุรักษ์และสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น-ผ้าไทย ในจังหวัดฉะเชิงเทรา สู่การพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ ตลอดจนทำให้เกิดการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดทำแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา-ผ้าไทย ในจังหวัดฉะเชิงเทรา - 1000
 โครงการราชนครินทร์ร่วมใจส่งเสริม สืบสานศิลปะและวัฒนธรรม ในวาระครบ 80 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (คืนสู่เหย้า 80 ปี สารภีคืนถิ่น)( 01-02-2563 )
    ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ กำหนดจัดโครงการราชนครินทร์ร่วมใจส่งเสริม สืบสานศิลปะและวัฒนธรรม ในวาระครบ 80 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (คืนสู่เหย้า 80 ปี สารภีคืนถิ่น) ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สนามกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอนิทรรศการผลงานด้านศิลปะ และวัฒนธรรม ผลงานบริการวิชาการรับใช้สังคมต่อบุคคลทั่วไป เผยแพร่สู่สาธารณชนและสร้างเวทีแสดงความสามารถทางด้านศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ของคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ - 1000
 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้แบบมีชีวิต และองค์ความรู้ งานสร้างสรรค์ทางศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563( 01-02-2563 )
    ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น ได้กำหนดจัดโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้แบบมีชีวิต และองค์ความรู้ งานสร้างสรรค์ทางศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางศิลปะ วัฒนธรรมร่วมกับชุมชน หน่วยงานภาครัฐและภาคีทางศิลปะ วัฒนธรรม และการจัดทำองค์ความรู้และงานสร้างสรรค์ทางศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานการบริหารมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศและบรรลุวิสัยทัศน์ด้วย OKRs ประจำปีงบประมาณ 2563 - 1000
สืบค้นข้อมูล
ประเภท
ปี
คณะ  

 

 Rajabhat Rajanagarindra University