รายงาน : รายการกิจกรรมเรียงตามลำดับเหตุการณ์ก่อน-หลัง แยกประเภท รหัสรายงาน : A01.1
ลักษณะกิจกรรม : กิจกรรมบริการแก่สังคม และชุมชน ครั้งที่ปรับปรุง : -
ปี ดำเนินการ : ปี พ.ศ.   2563 วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
หน่วยงาน : - NA -    
มี 3 กิจกรรม
 โครงการส่งเสริมเชิดชูประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมไทยร่วมสมัย ประจำปี 2563 (กิจกรรมศิลปะ วัฒนธรรมร่วมสมัยกับภาครัฐและภาคเอกชน)( 26-03-2563 )
    ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น ได้กำหนดจัดโครงการส่งเสริมเชิดชูประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมไทยร่วมสมัย ประจำปี 2563 (กิจกรรมศิลปะ วัฒนธรรมร่วมสมัยกับภาครัฐและภาคเอกชน) ระหว่างวันที่ 26 มีนาคม ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ณ หอศิลป์ราชนครินทร์ อาคารทัศนศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีการแสดงผลงานของนักศึกษา เยาวชน อาจารย์ และศิลปิน โดยบูรณาการงานศิลปวัฒนธรรมแบบร่วมสมัย และเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน สถาบันการศึกษาหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน - 1000
 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทัศนศิลป์ร่วมสมัย และนิทรรศการศิลปะ เรื่อง “ไปตามเส้นทางศิลปินแห่งชาติ อาจารย์ประเทือง เอมเจริญ”( 20-02-2563 )
    ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทัศนศิลป์ร่วมสมัย และนิทรรศการศิลปะ เรื่อง “ไปตามเส้นทางศิลปินแห่งชาติ อาจารย์ประเทือง เอมเจริญ” ระหว่างวันที่ 20 - 21 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.00 - 16.30 น. ณ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแสดงผลงานทางศิลปะ วัฒนธรรมของศิลปิน อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา และเพื่อให้เกิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงาน สาธิตและถ่ายทอดการฝึกอบรมจากศิลปินสู่เยาวชน นักเรียน นักศึกษาและผู้สนใจให้ได้รับประสบการณ์ในงานศิลปะ วัฒนธรรมแบบสร้างสรรค์ - 1000
 โครงการลานวัฒนธรรมเพื่อเยาวชนและครอบครัว สู่ความเข้มแข็งทางศิลปะและวัฒนธรรมในชุมชน ประจำปี 2563( 05-02-2563 )
    ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหัวไทร ได้กำหนดจัดโครงการลานวัฒนธรรมเพื่อเยาวชนและครอบครัว ประจำปี 2563 ในวันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ศูนย์วิชาการท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเกิดเวทีแสดงความสามารถทางศิลปะ วัฒนธรรมของนักเรียนและนักศึกษา และเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน สถาบันการศึกษาและองค์การบริหารส่วนตำบล รวมทั้งเพื่อเป็นการนำทุนทางวัฒนธรรมในท้องถิ่นมาสร้างอาชีพและก่อให้เกิดความเข้มแข็งในชุมชน - 1000
สืบค้นข้อมูล
ประเภท
ปี
คณะ  

 

 Rajabhat Rajanagarindra University