รายงาน : รายการกิจกรรมเรียงตามลำดับเหตุการณ์ก่อน-หลัง แยกประเภท รหัสรายงาน : A01.1
ลักษณะกิจกรรม : กิจกรรมการพัฒนา หรือสัมนาปฏิบัติการเกี่ยวกับกิจกรรมนิสิตนักศึกษา ครั้งที่ปรับปรุง : -
ปี ดำเนินการ : ปี พ.ศ.   2565 วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
หน่วยงาน : - NA -    
มี 1 กิจกรรม
 โครงการเชิดชูเกียรตินักศึกษา "รางวัลเพชรสารภี" ประจำปี 2565( 19-02-2565 )
    ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น ได้กำหนดจัดโครงการเชิดชูเกียรตินักศึกษา "รางวัลเพชรสารภี" ประจำปี 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรตินักศึกษา และสร้างขวัญกำลังใจนักศึกษา ที่มีส่วนร่วมพัฒนางานมหาวิทยาลัยตามอัตลักษณ์ "จิตอาสา ใฝ่รู้ สู้งาน" เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลด้านการพัฒนาคนและสังคมและนโยบายการเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมของกระทรวงวัฒนธรรม วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565 ศึกษาดูงานโครงการพระราชดำริและแหล่งเรียนรู้ทางศิลปะ วัฒนธรรมไทย ณ พิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และแหล่งเรียนรู้ด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ณ วัดตะโก อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - 1000
สืบค้นข้อมูล
ประเภท
ปี
คณะ  

 

 Rajabhat Rajanagarindra University