รายงาน : รายการกิจกรรมเรียงตามลำดับเหตุการณ์ก่อน-หลัง แยกประเภท รหัสรายงาน : A01.1
ลักษณะกิจกรรม : กิจกรรมการพัฒนา หรือสัมนาปฏิบัติการเกี่ยวกับกิจกรรมนิสิตนักศึกษา ครั้งที่ปรับปรุง : -
ปี ดำเนินการ : ปี พ.ศ.   2566 วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
หน่วยงาน : - NA -    
มี 2 กิจกรรม
 โครงการเชิดชูเกียรตินักศึกษา “รางวัลเพชรสารภี” ประจำปีงบประมาณ 2567( 19-12-2566 )
    ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้กำหนดจัด โครงการเชิดชูเกียรตินักศึกษา “รางวัลเพชรสารภี” ประจำปีงบประมาณ 2567 ร่วมกับคณะ กองพัฒนานักศึกษา องค์การนักศึกษา สภานักศึกษา สโมสรนักศึกษา และหอพักนักศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรตินักศึกษาและสร้างขวัญกำลังใจนักศึกษาที่มีส่วนร่วมพัฒนางานมหาวิทยาลัยตามอัตลักษณ์ “จิตอาสา ใฝ่รู้ สู้งาน” และเพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลด้านการพัฒนาคนและสังคม รวมทั้งนโยบายการเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมของกระทรวงวัฒนธรรม โดยวันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2566 มีกิจกรรมศึกษาดูงานโครงการพระราชดำริและแหล่งเรียนรู้ทางศิลปะ วัฒนธรรมไทย ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบกฯ (บางปู) เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชินี และอุทยานการเรียนรู้และหอชมเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ รวมทั้งพิธีมอบรางวัลเพชรสารภีในวันไหว้ครู ประจำปี 2567 - 1000
 กิจกรรมบริการวิชาการศิลปะและวัฒนธรรมให้กับนักศึกษาหอพัก( 24-08-2566 )
    ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น ร่วมกับหอพักนักศึกษา มรร.บางคล้า ได้กำหนดจัดกิจกรรมบริการวิชาการศิลปะและวัฒนธรรม ให้กับนักศึกษาหอพัก มรร.บางคล้า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้งานสร้างสรรค์ทางศิลปะ วัฒนธรรม เพื่อนำไปสู่การสร้างอาชีพ รวมทั้งบูรณาการการเรียนการสอนกับกิจกรรมนักศึกษา โดยมีฐานการเรียนรู้ จำนวน 3 ฐาน ได้แก่ 1) การประดิษฐ์ดอกกุหลาบจากผลิตภัณฑ์จากผ้าขาวม้า วิทยากรโดย อาจารย์ณัฐปนนท์ สิงห์ยศ 2) การเพ้นท์กระเป๋าผ้า วิทยากรโดย อาจารย์โยธิน จี้กังวาฬ และคณะ 3) ฐานงานเขียนอักษรวิจิตร (Calligraphy) วิทยากรโดย อาจารย์ ดร.จินดา เนื่องจำนงค์ และคณะ รวมทั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจรงค์ โควาพิทักษ์เทศ ให้เกียรติมาวาดภาพเหมือนสีน้ำให้นักศึกษาหอพัก ณ ห้องประชุมหลวงพ่อช้าง เตชปญฺโญ ชั้น 2 หอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า - 1000
สืบค้นข้อมูล
ประเภท
ปี
คณะ  

 

 Rajabhat Rajanagarindra University