รายงาน : รายการกิจกรรมเรียงตามลำดับเหตุการณ์ก่อน-หลัง แยกประเภท รหัสรายงาน : A01.1
ลักษณะกิจกรรม : กิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง ครั้งที่ปรับปรุง : -
ปี ดำเนินการ : ปี พ.ศ.   2560 วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
หน่วยงาน : - NA -    
มี 1 กิจกรรม
 โครงการอบรมวัฒนธรรมเพื่อการสื่อสารกับกลุ่มประเทศอาเซียน ครั้งที่ 5( 25-07-2560 )
    ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น ได้กำหนดจัดโครงการอบรมวัฒนธรรมเพื่อการสื่อสารกับกลุ่มประเทศอาเซียน ครั้งที่ 5 ตั้งแต่วันที่ 25-26 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ ห้องโชคโสภณ ชั้น 3 อาคารราชนครินทร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีความรู้และทักษะทางด้านภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับศิลปะ และวัฒนธรรมของไทยและอาเซียน ตามยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และเพื่อสร้างเครือข่ายทางวัฒนธรรมในภูมิภาคอาเซียนให้มีความเข้มแข็งและมั่นคงมากยิ่งขึ้น ตลอดจนเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ซึ่งกัน - 1000
สืบค้นข้อมูล
ประเภท
ปี
คณะ  

 

 Rajabhat Rajanagarindra University