รายงาน : รายการกิจกรรมเรียงตามลำดับเหตุการณ์ก่อน-หลัง แยกประเภท รหัสรายงาน : A01.1
ลักษณะกิจกรรม : กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ คุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาบุคลิกภาพ ครั้งที่ปรับปรุง : -
ปี ดำเนินการ : ปี พ.ศ.   2560 วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
หน่วยงาน : - NA -    
มี 2 กิจกรรม
 โครงการออกแบบและพัฒนาของเหลือใช้จากยางรถยนต์ สำหรับสนามเด็กเล่นเพื่อน้อง( 26-11-2560 )
    สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดโครงการการออกแบบและพัฒนาของเหลือใช้จากยางรถยนต์ สำหรับสนามเด็กเล่นเพื่อน้อง ในวันที่ 26 และ 29 พฤศจิกายน 2560 ณ อาคารฝึกปฏิบัติงานโรงงาน - 0300
 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อบูรณาการการเรียนการสอน ( 08-02-2560 )
    สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อบูรณาการการเรียนการสอน "การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมด้วยกิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนวิศวกรรมศาสตร์" ในวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2560 ณ อาคารปฏิบัติการสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยลัยราชภัฏราชนครินทร์ - 0300
สืบค้นข้อมูล
ประเภท
ปี
คณะ  

 

 Rajabhat Rajanagarindra University