รายงาน : รายการกิจกรรมเรียงตามลำดับเหตุการณ์ก่อน-หลัง แยกประเภท รหัสรายงาน : A01.1
ลักษณะกิจกรรม : กิจกรรมวางแผน และพัฒนา ครั้งที่ปรับปรุง : -
ปี ดำเนินการ : ปี พ.ศ.   2560 วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
หน่วยงาน : - NA -    
มี 9 กิจกรรม
 โครงการจัดงาน "1 ทศวรรษ วิศวกรรมศาสตร์ มรร." หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ( 25-11-2560 )
    สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม จัดโครงการ 1 ทศวรรษ วิศวกรรมศาจตร์ มรร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ - 0300
 โครงการฝึกอบรม หลักสูตร การใช้โปรแกรมในการคำนวณเพื่อความเป็นสากลในการทำงาน( 19-10-2560 )
    สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดโครงการพัฒนาสมรรถะนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์สู่ประชาคมอาเซียน ในวันที่ 19-20 ตุลาคม 2560 ณ ห้อง IE114 อาคารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัราชภัฏราชนครินทร์ - 0300
 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนแบบด้วยคอมพิวเตร์สำหรับการออกแบบเลโก้( 23-09-2560 )
    สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลยานยนต์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้วางแผนเพื่อพัฒนานักศึกษาทั้งด้านทักษะวิชาการและทักษะวิชาชีพ สาขาวิชา จัดดครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการใน หลักสูตร การเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์สำหรับการออกแบบเลโก้ ให้แก่นักศึกษาชั้นปี 1 จำนวน 30 คน ในวันที่ 23 กันยายน 2560 ณ ห้อง 900 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ - 0300
 โครงการศึกษาดูงาน สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลยานยนต์( 18-09-2560 )
    สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลยานยนต์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดโครงการพัฒนานักศึกษาสาขาวิศวกรรมเครื่องกลยานยนต์ ศึกษาดูงาน ณ สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน บริษัท ฟาบริเนท จำกัด และสถาบันยานยนต์ ในวันที่ 18-19 กันยายน 2560 - 0300
 โครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานวิศวกรรม( 16-09-2560 )
    สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลยานยนต์ คณเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดโครงการพัฒนานักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลยานยนต์ ในวันที่ 16 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมทองเจ้าพัฒน์ ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ - 0300
 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปะ วัฒนธรรม งานวิจัย และงานประกันคุณภาพการศึกษา( 13-07-2560 )
    ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น ได้กำหนดจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปะ วัฒนธรรม งานวิจัย และงานประกันคุณภาพการศึกษา ตั้งแต่วันที่ 13-16 กรกฎาคม 2560 ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา และพิพิธภัณฑ์เจ้าพระยาอภัยภูเบศ จังหวัดปราจีนบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิจัยในด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นและนำผลการศึกษาดูงานมาปรับใช้ในการทำโครงการ การจัดกิจกรรมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตลอดจนเป็นแนวทางในการพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษา - 1000
 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2560-2564)( 28-06-2560 )
    ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น ได้กำหนดจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2560-2564) ในวันที่ 28 มิถุนายน 2560 ณ ห้องทองเจ้าพัฒน์ ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้มีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการพัฒนาแผนทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และจัดทำแผนทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2560-2564) ตลอดจนเพื่อรองรับการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 และตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การประกันคุณภาพการศึกษา - 1000
 โครงการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการสำหรับนักศึกษาใหม่( 09-06-2560 )
    สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลยานยนต์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดทำแผนเพื่อเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนเข้าเรียน ในวันที่ 9-11 มิถุนายน 2560 ณ ห้อง 2213 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ - 0300
 โครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง แนวโน้มการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ( 16-05-2560 )
    สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดโครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง แนวดน้มการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องทองเจ้าพัฒน์ อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภ้ฏราชนครินทร์ - 0300
สืบค้นข้อมูล
ประเภท
ปี
คณะ  

 

 Rajabhat Rajanagarindra University