รายงาน : รายการกิจกรรมเรียงตามลำดับเหตุการณ์ก่อน-หลัง แยกประเภท รหัสรายงาน : A01.1
ลักษณะกิจกรรม : กิจกรรมวางแผน และพัฒนา ครั้งที่ปรับปรุง : -
ปี ดำเนินการ : ปี พ.ศ.   2560 วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
หน่วยงาน : - NA -    
มี 2 กิจกรรม
 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปะ วัฒนธรรม งานวิจัย และงานประกันคุณภาพการศึกษา( 13-07-2560 )
    ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น ได้กำหนดจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปะ วัฒนธรรม งานวิจัย และงานประกันคุณภาพการศึกษา ตั้งแต่วันที่ 13-16 กรกฎาคม 2560 ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา และพิพิธภัณฑ์เจ้าพระยาอภัยภูเบศ จังหวัดปราจีนบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิจัยในด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นและนำผลการศึกษาดูงานมาปรับใช้ในการทำโครงการ การจัดกิจกรรมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตลอดจนเป็นแนวทางในการพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษา - 1000
 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2560-2564)( 28-06-2560 )
    ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น ได้กำหนดจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2560-2564) ในวันที่ 28 มิถุนายน 2560 ณ ห้องทองเจ้าพัฒน์ ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้มีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการพัฒนาแผนทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และจัดทำแผนทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2560-2564) ตลอดจนเพื่อรองรับการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 และตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การประกันคุณภาพการศึกษา - 1000
สืบค้นข้อมูล
ประเภท
ปี
คณะ  

 

 Rajabhat Rajanagarindra University