รายงาน : รายการกิจกรรมเรียงตามลำดับเหตุการณ์ก่อน-หลัง แยกประเภท รหัสรายงาน : A01.1
ลักษณะกิจกรรม : กิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง ครั้งที่ปรับปรุง : -
ปี ดำเนินการ : ปี พ.ศ.   2561 วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
หน่วยงาน : - NA -    
มี 2 กิจกรรม
 โครงการศึกษาดูงานและอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาอาจารย์ ( 26-06-2561 )
    หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม จัดโครงการศึกษาดูงานและอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาอาจารย์ ในวันที่ 26-27 มิถุนายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ - 0300
 โครงการอบรมวัฒนธรรมเพื่อการสื่อสารกับกลุ่มประเทศอาเซียน ครั้งที่ 6( 15-05-2561 )
    สำนักงานผู้อำนวยการศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น ได้กำหนดจัดโครงการอบรมวัฒนธรรมเพื่อการสื่อสารกับกลุ่มประเทศอาเซียน ครั้งที่ 6 ในวันอังคารที่ 15 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องโชคโสภณ ชั้น 3 อาคารราชนครินทร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของมหาวิทยาลัย มีความรู้และทักษะทางด้านภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับศิลปะและวัฒนธรรมของไทยและอาเซียน - 1000
สืบค้นข้อมูล
ประเภท
ปี
คณะ  

 

 Rajabhat Rajanagarindra University