รายงาน : รายการกิจกรรมเรียงตามลำดับเหตุการณ์ก่อน-หลัง แยกประเภท รหัสรายงาน : A01.1
ลักษณะกิจกรรม : กิจกรรมการพัฒนา หรือสัมนาปฏิบัติการเกี่ยวกับกิจกรรมนิสิตนักศึกษา ครั้งที่ปรับปรุง : -
ปี ดำเนินการ : ปี พ.ศ.   2561 วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
หน่วยงาน : - NA -    
มี 25 กิจกรรม
 โครงการเชิดชูเกียรตินักศึกษา “รางวัลเพชรสารภี”( 06-12-2561 )
    งานอนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่ศิลปะ วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและบริการวิชาการสู่ชุมชน ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น ได้กำหนดจัดโครงการเชิดชูเกียรตินักศึกษา “รางวัลเพชรสารภี” ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรตินักศึกษา และสร้างขวัญกำลังใจนักศึกษา ที่มีส่วนร่วมพัฒนางานมหาวิทยาลัยตามอัตลักษณ์ “จิตอาสา ใฝ่รู้ สู้งาน” และเพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลด้านการพัฒนาคนและสังคม และนโยบายการเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมของกระทรวงวัฒนธรรม โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ 1. เดือนพฤศจิกายน 2561 จัดประชุมคณะกรรมการบริหารและทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม สโมสรนักศึกษา 5 คณะ องค์การบริหารนักศึกษาและหอพักนักศึกษา ณ ห้องประชุม กบส. อาคาร กบส. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินร์ บางคล้า 2. วันที่ 6 ธันวาคม 2561 เดินทางศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร อำเภอบางไทร และพระราชวังบางปะอิน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 3. เดือนมกราคม 2562 จัดประชุมคณะกรรมการบริหารและทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม ณ ห้องโชคโสภณ ชั้น 3 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 4. เดือนสิงหาคม - กันยายน 2562 พิธีมอบ “รางวัลเพชรสารภี” ในวันไหว้ครู ประจำปี 2562 - 1000
 โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมสอบ TOEIC( 20-06-2561 )
    สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม จัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมสอบ TOEIC สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม ในวันที่ 20-21 มิถุนายน 2561 - 0300
 โครงการความร่วมมือการฝึกอบรม หลักสูตร โครงการความร่วมมือการฝึกอบรมปฏิบัติการหลักสูตร "ภาษาญีปุ่นในงานอุตสาหกรรมและการจัดการสไตล์ญีปุ่น"( 13-06-2561 )
    สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม แาละสมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย จัดโครงการความร่วมมือการฝึกอบรมหลักสูตร โครงการความร่วมมือการฝึกอบรมปฏิบตัิการหลักสูตร "ภาษาญีปุ่นในงานอุตสาหกรรมและการจัดการสไตล์ญีปุ่น" ในวันที่ 13-15 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม บริษัท โบลท แอนด์นัทอินดัสตรี้ จังหวัดสมุทรปราการ - 0300
 โครงการความสำคัญของกิจกรรมนักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ( 11-06-2561 )
    คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาและงานพัฒนานักศึกษา จัดโครงการความสำคัญของกิจกรรมนักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ ในวันที่ 11 มิถุนายน 2561 ณ ห้อง 1041 อาคาร 10 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ - 0300
 โครงการพัฒนาวิชาชีพตามแนวนโยบายระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridr : EEC)( 10-06-2561 )
    คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาและงานพัฒนานักศึกษา จัดโครงการพัฒนาวิชาชีพตามแนวนโยบายระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก ในวันที่ 10 มิถุนายน 2561 ณ ห้องทองเจ้าพัฒน์ ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ - 0300
 การใช้ประโยชน์จากสมาร์ทโฟนร่วมกับบอร์ดอาดุยโน่( 23-05-2561 )
    สาาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้ประโยช์จากสมาร์ทโฟนร่วมกับบอร์ดอาดุยโน่ ในวันพุธที่ 23-24 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ - 0300
 โครงการฝึกอบรมปฏิบัติการการใช้โปรแกรม MINTAB ในการวิเคราะห์ปัญหาคุณภาพ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม( 14-05-2561 )
    สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม จัดโครงการฝึกอบรมปฏิบัติการการใช้โปรแกรม MINITBAB ในการวิเคราะห์ปัญหาคุณภาพ ในระหว่างวันที่ 14-16 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม และ อาคาร 10 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตำบลหัวไทร อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา - 0300
 อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ( 07-04-2561 )
    สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสหากรรม จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ - 0300
 โครงการความร่วมมือการฝึกอบรมปฏิบัติการหลักสูตร "สมรรถนะผู้บริหาร 4.0"( 04-04-2561 )
    สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม สาขาวิชากาาจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ และสมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย จัดโครงการความร่วมมือการฝึกอบรม หลักสูตร โครงการความร่วมมือการฝึกอบรมปฏิบัติการหลักสูตร "สมรรถนะผู้บริหาร 4.0" ในวันที่ 4-5 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุม บริษัท โบลทแอนด์นัทอินดัสตรี้ จังหวัดสมุทรปราการ - 0300
 อบรมสัมมนาหลังการศึกษาดูงาน( 30-03-2561 )
    สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดโครงการอบรมสัมมนาเรื่อง "ทักษะ แนวคิด ความรู้ใหม่ที่ได้หลังจาการศึกษาดูงานระบบงานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม"ในวันที่ 30 มีนาคม 2561 ณ ห้อง 1043 อาคารคณะเทคโนโลยีอุตสากรรม มรร.(บางคล้า) - 0300
 ศึกษาดูงานระบบงานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ( 16-03-2561 )
    สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดดครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานระบบงานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในวันที่ 16 มีนาคม 2561 - 0300
 โครงการสัมมนาวิชาการและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต( 12-03-2561 )
    โครงการสัมมนาวิชาการและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วันที่ 12-14,17-18, 28-31 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และสถานประกอบการในจังหวัดสุราษฎร์ธานี - 0300
 อบรมพัฒนาทักษะความชำนาญทางด้านวิชาชีพเครื่องกล ( 12-03-2561 )
    สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลยานยนต์ จัดโครงการเสริมสร้างทักษะความชำนาญด้านวิศวกรรม กิจกรรมย่อย:อบรมพัฒนาทักษะความชำนาญในงานยานยนต์ ในวันที่ 12-16 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทราและมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ - 0300
 โครงการเสริมสร้างทักษะความชำนาญด้านวิศวกรรม( 12-03-2561 )
    สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่่องกลยานยนต์ จัดโครงการเสริมทักษะความชำนาญด้านวิศวกรรม กิจกรรมย่อยอบรมพัฒนาทักษะความชำนาญทางด้านวิชาชีพทางเครื่องกล ในวันที่ 12-15 มีนาคม 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา - 0300
 โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมสอบ TOEIC ( 10-03-2561 )
    สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม จัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมสอบ TOEIC ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม ในวันที่ 10-11 มีนาคม 2561 ณ ห้องทองเจ้าพัฒน์ ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มรร. - 0300
 อบรมการเตรียมความพร้อมด้านบุคลิกภาพ การเขียน CV และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ จรรยาบรรณวิชาชีพ( 08-03-2561 )
    สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลยานยนต์ จัดโครงการพัฒนานักศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ตลาดแรงงานอาเซียน "อบรมการเตรียมความพร้อมด้านบุคลิกภาพ การเขียน CV และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ จรรยาบรรณวิชาชีพ" ในวันที่ 8 มีนาคม 2561 ณ บริษัท ดั๊บเบิ้ลเอ (1991) จำกัด มหาชน และวันที่ 11 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมทองเจ้าพัฒน์ ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มรร. - 0300
 แลกเปลี่ยนเรียนรู้หลักฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ( 02-03-2561 )
    โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 2 มีนาคม 2561 ณ ห้อง 1044 อาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มรร.บางคล้า - 0300
 โครงการเชิดชูเกียรตินักศึกษา “รางวัลเพชรสารภี”( 27-02-2561 )
    ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้กำหนดจัดโครงการเชิดชูเกียรตินักศึกษา “รางวัลเพชรสารภี” ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรตินักศึกษาและสร้างขวัญกำลังใจนักศึกษาที่มีส่วนร่วมพัฒนางานของมหาวิทยาลัย และเพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลด้านการพัฒนาคน และสังคม และนโยบายการเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมของกระทรวงวัฒนธรรม รวมทั้งโครงการพระราชดำริตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา , สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ และวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร - 1000
 โครงการสัมมนาวิชาการงานสหกิจศึกษาเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้( 22-02-2561 )
    โครงการสัมมนาวิชาการงานสหกิจศึกษาเพื่อการเรียนรู้ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 22-23 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องทองเจ้าพัฒน์ ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ - 0300
 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า ( 21-02-2561 )
    สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า ให้แก่นักศึกษา ในวันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้อง 714 อาคารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ - 0300
 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "หลักสูตรกลึงและมิลลิ่ง"( 19-02-2561 )
    สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ "หลักสูตรกลึ่งและมิลลิ่ง" ให้กับนักศึกษา ในวันที่ 19-21 กุมภาพันธ์ 2561 ณ อาคารปฏิบัติการ สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม (บางคล้า) - 0300
 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "หลักสูตรกลึงและมิลลิ่ง"( 19-02-2561 )
    สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "หลักสูตรกลึงและมิลลิ่ง" ในวันที่ 19-23 กุมภาพันธ์ 2561 ณ อาคารปฏิบัติการ สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม (บางคล้า) - 0300
 การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับงานเขียนแบบ 2D และ 3D( 10-02-2561 )
    คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมกับสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อยกระดับฝีมือแรงงานและทักษะความรู้ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม จำนวน 20 คน ในหลักสูตร "การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับงานเขียนแบบ 2D และ 3D" ในวันที่ 10,17,,24 กุมภาพันธ์ 2561 และ วันที่ 10 มีนาคม 2561 - 0300
 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อยกระดับฝีมือแรงงานและทักษะความรู้ให้นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม( 10-02-2561 )
    คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมร่วมกับสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อยกระดับแรงงานและทักษะความรู้ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม ในหลักสูตร "การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับงานเขียนแบบ 2D และ 3D" ในวันที่ 10,17,24 กุมภาพันธ์ และวันที 10 มีนาคม 2560 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 761 - 0300
 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การเขียนโปรแกรมพีแอลซี เพื่อการควบคุมเครื่องจักรในงานอุตสาหกรรม( 01-02-2561 )
    สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดโครงการอบมรม หลักสูตรการเขียนโปรแกรมพีแอลซี เพื่อการควบคุมเครื่องจักรในงานอุตสาหกรรม ให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ในวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องทองเจ้าพัฒน์ ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ - 0300
สืบค้นข้อมูล
ประเภท
ปี
คณะ  

 

 Rajabhat Rajanagarindra University