รายงาน : รายการกิจกรรมเรียงตามลำดับเหตุการณ์ก่อน-หลัง แยกประเภท รหัสรายงาน : A01.1
ลักษณะกิจกรรม : กิจกรรมบริการแก่สังคม และชุมชน ครั้งที่ปรับปรุง : -
ปี ดำเนินการ : ปี พ.ศ.   2561 วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
หน่วยงาน : - NA -    
มี 11 กิจกรรม
 โครงการอบรมมัคคุเทศก์น้อย เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว( 18-12-2561 )
    งานอนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่ศิลปะ วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและบริการวิชาการสู่ชุมชน ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น ร่วมกับเทศบาลตำบลเทพราช โรงเรียนวัดเทพราช และสภาวัฒนธรรมตำบลเทพราช ได้กำหนดจัดโครงการอบรมมัคคุเทศก์น้อย เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ระหว่างวันที่ 18 - 19 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดเทพราช ตำบลเทพราช อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนสามารถเป็นมัคคุเทศก์น้อยในการประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดเทพราชได้ รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชนเทพราช - 1000
 โครงการต้นกล้าวัฒนธรรม ครั้งที่ 8( 27-06-2561 )
    ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้กำหนดจัดโครงการต้นกล้าวัฒนธรรม ครั้งที่ 8 ประจำปีงบประมาณ 2561 ในวันพุธที่ 27 มิถุนายน 2561 ณ ห้องหงส์ทอง ชั้น 2 และห้องเจ้าพระยา ชั้น 3 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเห็นคุณค่าทางศิลปะ วัฒนธรรม รวมทั้งสร้างเวทีแสดงความสามารถทางศิลปะ วัฒนธรรม ตลอดจนเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวัฒนธรรมระหว่างสถาบันการศึกษา - 1000
 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการวาดภาพจิตรกรรมฝาผนัง และประกวดวาดภาพสำหรับนักเรียน นักศึกษา( 07-06-2561 )
    งานอนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่ศิลปะ วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น และบริการวิชาการสู่ชุมชน ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น ได้กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการวาดภาพจิตรกรรมฝาผนัง และประกวดวาดภาพสำหรับนักเรียน นักศึกษา (ภายใต้โครงการส่งเสริมเชิดชูประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมไทยร่วมสมัย) ตั้งแต่วันที่ 7 - 8 มิถุนายน พ.ศ.2561 ณ ห้องขุนทิพย์ ชั้น 3 อาคารราชนครินทร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษา คณาจารย์และผู้สนใจมีเวทีแสดงออกด้านการวาดภาพเนื้อหาอัตลักษณ์ท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา รวมทั้งเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ในรูปแบบของภาพวาดให้แสดงนิทรรศการให้กับผู้สนใจได้ชื่นชมและเรียนรู้ได้ต่อเนื่อง ตลอดจนอนุรักษ์ สืบสาน ส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาและงานจิตรกรรมไทยแบบร่วมสมัย - 1000
 โครงการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรมร่วมสมัย สู่การสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (งานบายศรีพญานาคประยุกต์)( 02-04-2561 )
    งานอนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่ศิลปะ วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น และบริการวิชาการสู่ชุมชน ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้กำหนดจัดโครงการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรมร่วมสมัย สู่การสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (งานบายศรีพญานาคประยุกต์) ตั้งแต่วันที่ 2 - 3 เมษายน 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องขุนทิพย์ ชั้น 3 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและเผยแพร่กิจกรรมสร้างสรรค์งานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยและเป็นการเชิดชูเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (วันอนุรักษ์มรดกไทย ปีพ.ศ.2561) ตลอดจนอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมไทยสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน - 1000
 โครงการบริการวิชาการให้แก่ชุมชน ประชาชนทั่วไป( 31-03-2561 )
    โครงการอบรม "หลักสูตรมาตรฐานระบบบริหารจัดการคุณภาพ ISO 9001:2015 เพื่อชุมชนท้องถิ่น" สำหรับบุคคลทั่วไป จำนวน 30 คน ในวันที่ 31 มีนาคม 2561 ณ ห้อง 1041 ชั้น 4 อาคาร 10 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มรร.(บางคล้า) - 0300
 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาสาพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 3" ตรวจเช็คเครื่องยนต์ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง และบริการอื่นๆ( 09-02-2561 )
    ฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดโครงการบริการวิชาการให้แก่ชุมชน โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาสาพัฒนาชุมชน ครั้งที่ สำหรับบุคคลทั่วไป จำนวน คน กิจกรรม ตรวจเช็คเครื่องยนต์ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนถ่ายน้ำมันออโตลูป และบริการอื่นๆ ให้กับประชาชนในท้องถิ่น 9 กุมภาพันธ์ 2561 - 0300
 โครงการลานวัฒนธรรมเพื่อเยาวชนและครอบครัว ประจำปี 2561( 01-02-2561 )
    ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหัวไทร ได้กำหนดจัดโครงการลานวัฒนธรรมเพื่อเยาวชนและครอบครัว ประจำปี 2561 ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศูนย์วิชาการท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนได้ตระหนักถึงความเป็นไทยเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยการนำทุนทางวัฒนธรรมในท้องถิ่นมาสร้างอาชีพและก่อให้เกิดรายได้ รวมทั้งเกิดการมีส่วนร่วมของสถาบันการศึกษาและองค์การบริหารส่วนตำบล - 1000
 โครงการอบรม "หลักสูตการสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการทำงานสำหรับหัวหน้างาน"( 25-01-2561 )
    สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดโครงการบริการวิชาการ หลักสูตรการสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการทำงานสำหรับหัวหน้างาน" ให้กับบุคคลทั่วไป ในวันที่ 25-26 มกราคม 2561 ณ บริษัา เวอร์เท็กซ์ เซอร์วิส จำกัด จังหวัดระยอง - 0300
 โครงการบริการวิชาการแก่สังคม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาหุ่นยนต์ควบคุมด้วย MIT App Inventor"( 19-01-2561 )
    ฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาหุ่นยนต์ควบคุมด้วย MIT App Inventor" สำหรับบุคคลทั่วไป จำนวน 40 คน ในวันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2561 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 8202 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ศูนย์บางคล้า - 0300
 โครงการส่งเสริมเชิดชูประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมไทยร่วมสมัย (กิจกรรมศิลปะ วัฒนธรรมสัญจรกับภาครัฐและภาคเอกชน)( 19-01-2561 )
    งานอนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่ศิลปะ วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและบริการสู่ชุมชน ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น ร่วมกับภาคีภาครัฐและภาคเอกชน กลุ่มศิลปิน 98 กลุ่มศิลปินตะวันออก ชมรมครูศิลปะจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้กำหนดจัดกิจกรรมศิลปะ วัฒนธรรมสัญจรกับภาครัฐและภาคเอกชน โดยจัดกิจกรรมจำนวน 2 ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 19 - 28 มกราคม 2561 ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 19 - 23 กุมภาพันธ์ 2561 ณ หอศิลป์ราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยให้เยาวชนได้ตระหนักถึงความเป็นไทยประยุกต์ใช้ศิลปะไทยแบบร่วมสมัย - 1000
 โครงการความร่วมมือการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนสมาร์ทโฟน"( 16-01-2561 )
    สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนสมาร์ทโฟน" ในวันที่ 21-22 ธันวาคม 2560 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โครงการพิเศษ ฎืเสรห้ ญพนเพฟท โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 - 0300
สืบค้นข้อมูล
ประเภท
ปี
คณะ  

 

 Rajabhat Rajanagarindra University