รายงาน : รายการกิจกรรมเรียงตามลำดับเหตุการณ์ก่อน-หลัง แยกประเภท รหัสรายงาน : A01.1
ลักษณะกิจกรรม : กิจกรรมวิชาการ ครั้งที่ปรับปรุง : -
ปี ดำเนินการ : ปี พ.ศ.   2561 วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
หน่วยงาน : - NA -    
มี 3 กิจกรรม
 โครงการปฏิรูปหลักสูตรออกแบบผลิตภัณฑ์กับการเปลี่ยนแปลงตามแนวทางนโยบายของรัฐไทยแลนด์ 4.0( 15-05-2561 )
    สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ จัดโครงการปฏิรูปหลักสูตรออกแบบผลิตภัณฑ์กับการเปลี่ยนแปลงตามแนวทางนโยบายของรัฐไทยแลนด์ 4.0 ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องทองเจ้าพัฒน์ อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ - 0300
 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาผลงานวิชาการบุคลากรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม( 01-02-2561 )
    ฝ่ายวิชาการ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาผลงานวิชาการบุคลากร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม" สำหรับบุคลากรสายวิชาการ ในระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-กันยายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ - 0300
 โครงการความร่วมมือการฝึกอบรมหลักสูตร "ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้มาตรฐานอุตสาหกรรมยานยนต์ฉบับใหม่ IATF 16949:2016 Requirement and Implementation"( 11-01-2561 )
    สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสากรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ และสมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย จัดโครงการความร่วมมือการฝึกอบรมหลักสูตร โครงการความร่วมมือการฝึกอบรมปฏิบัติการหลักสูตร "ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้มาตรฐานอุตสาหกรรมยานยนต์ฉบับใหม่ IATF 16949:2016 Requirement and Implementation" ในวันที่ 12-12 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุม บริษัท โบลทแอนด์นัทอินตัสตรี้ จังหวัดสมุทรปราการ - 0300
สืบค้นข้อมูล
ประเภท
ปี
คณะ  

 

 Rajabhat Rajanagarindra University