รายงาน : รายการกิจกรรมเรียงตามลำดับเหตุการณ์ก่อน-หลัง แยกประเภท รหัสรายงาน : A01.1
ลักษณะกิจกรรม : กิจกรรมประกันคุณภาพภายใน ครั้งที่ปรับปรุง : -
ปี ดำเนินการ : ปี พ.ศ.   2561 วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
หน่วยงาน : - NA -    
มี 3 กิจกรรม
 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปะ วัฒนธรรม งานวิจัยและการประกันคุณภาพการศึกษา( 12-12-2561 )
    งานอนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่ศิลปะ วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและบริการวิชาการสู่ชุมชน ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น ได้กำหนดจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปะ วัฒนธรรม งานวิจัยและการประกันคุณภาพการศึกษา ระหว่างวันที่ 12 - 15 ธันวาคม 2561 ณ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และพิพิธภัณฑ์ จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดน่าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการพัฒนาองค์ความรู้เชิงวิชาการ พัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม รวมทั้งเป็นแนวทางในการพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาการทำงาน - 1000
 โครงการการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ระดับหลักสูตร) ( 11-05-2561 )
    งานประกันคุณภาพการศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดโครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ระดับหลักสูตร) ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องทองเจ้าพัฒน์ ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ - 0300
 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปะ วัฒนธรรม งานวิจัยท้องถิ่น และงานประกันคุณภาพการศึกษา( 14-03-2561 )
    งานศึกษา ค้นคว้า และวิจัยศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น ได้กำหนดจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปะ วัฒนธรรม งานวิจัยท้องถิ่น และงานประกันคุณภาพการศึกษา ระหว่างวันที่ 14-16 มีนาคม 2561 ณ สำนักศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ และแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ ศิลปะและวัฒนธรรม จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิจัยในด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น และเพื่อนำผลการศึกษาดูงานมาปรับใช้ในการทำโครงการ การจัดกิจกรรมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตลอดจนเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาการทำงาน - 1000
สืบค้นข้อมูล
ประเภท
ปี
คณะ  

 

 Rajabhat Rajanagarindra University