รายงาน : รายการกิจกรรมเรียงตามลำดับเหตุการณ์ก่อน-หลัง แยกประเภท รหัสรายงาน : A01.1
ลักษณะกิจกรรม : กิจกรรมวางแผน และพัฒนา ครั้งที่ปรับปรุง : -
ปี ดำเนินการ : ปี พ.ศ.   2561 วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
หน่วยงาน : - NA -    
มี 3 กิจกรรม
 โครงการปฏิรูปหลักสูตรออกแบบผลิตภัณฑ์กับการเปลี่ยนแปลงตามแนวทางนโยบายของรัฐไทยแลนด์ 4.0( 15-06-2561 )
    สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ จัดโครงการปฏิรูปหลักสูตรออกแบบผลิตภัณฑ์กับการเปลี่ยนแปลงตามแนวทางนโยบายของรัฐไทยแลนด์ 4.0 ระยะที่ 2 การยกร่างหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบ" ในวันที่ 15 มิถุนายน 2561 ณ ห้องทองเจ้าพัฒน์ อาคารเรียนและอำนวยการ - 0300
 โครงการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่( 22-05-2561 )
    หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม จัดโครงการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ - 0300
 โครงการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรีรองรับการพัฒนาประเทศไทย 4.0 และ EEC ของสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม (ปริญญาตรี)( 08-05-2561 )
    หลักสุตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม ในระดับปริญญาตรี จัดโครงการโครงการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรีรองรับการพัฒนาประเทศไทย 4.0 และ EEC ในระหว่างวันที่ 8-9 พฤษภาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา - 0300
สืบค้นข้อมูล
ประเภท
ปี
คณะ  

 

 Rajabhat Rajanagarindra University