รายงาน : รายการกิจกรรมเรียงตามลำดับเหตุการณ์ก่อน-หลัง แยกประเภท รหัสรายงาน : A01.1
ลักษณะกิจกรรม : กิจกรรมวางแผน และพัฒนา ครั้งที่ปรับปรุง : -
ปี ดำเนินการ : ปี พ.ศ.   2562 วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
หน่วยงาน : - NA -    
มี 1 กิจกรรม
 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม( 16-01-2562 )
    งานวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น ได้กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม ในวันพุธที่ 16 มกราคม 2562 เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 1 ศูนย์วิชาการท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำแผนทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วม รวมทั้งเพื่อกำหนดตัวบ่งชี้ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม - 1000
สืบค้นข้อมูล
ประเภท
ปี
คณะ  

 

 Rajabhat Rajanagarindra University