รายงาน : สถิติกิจกรรมแยกตามประเภท รายปี รหัสรายงาน : A01
ปี พ.ศ. 2561 ครั้งที่ปรับปรุง : -
  วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
กิจกรรมจำนวน (ครั้ง)จำนวนผู้เข้าร่วม (คน)งบประมาณ (บาท)
กิจกรรมอาสาพัฒนาชนบท0 0 .00
กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม12 0 704,800.00
กิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง2 0 45,000.00
กิจกรรมการพัฒนา หรือสัมนาปฏิบัติการเกี่ยวกับกิจกรรมนิสิตนักศึกษา44 1748 944,270.00
กิจกรรมอนุรักษ์ และพัฒนาสิ่งแวดล้อม0 0 .00
กิจกรรมบริการแก่สังคม และชุมชน11 85 667,600.00
กิจกรรมวิชาการ4 123 654,806.00
กิจกรรมกีฬาและสุขอนามัย0 0 .00
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ คุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาบุคลิกภาพ0 0 .00
กิจกรรมประกันคุณภาพภายใน3 35 84,500.00
กิจกรรมด้านการวิจัย0 0 .00
กิจกรรมด้านการบริหารจัดการ3 0 81,442.00
กิจกรรมด้านการเงินและงบประมาณ0 0 .00
ปรัชญา / วิสัยทัศน์21 325 190,750.00
กิจกรรมทั่วไป0 0 .00
กิจกรรมวางแผน และพัฒนา3 0 104,800.00
กิจกรรมด้านการจัดการองค์ความรู้1 670 .00
กิจกรรมนันทนาการ0 0 .00
กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย0 0 .00
กิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด0 0 .00
รวม10429863,477,968.00
สืบค้นข้อมูล
ประเภท
ปี

 

 Rajabhat Rajanagarindra University