รายงาน : สถิติกิจกรรมแยกตามประเภท รายปี รหัสรายงาน : A01
ปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ปรับปรุง : -
  วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
กิจกรรมจำนวน (ครั้ง)จำนวนผู้เข้าร่วม (คน)งบประมาณ (บาท)
กิจกรรมอาสาพัฒนาชนบท0 0 .00
กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม0 0 .00
กิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง1 12 6,000.00
กิจกรรมการพัฒนา หรือสัมนาปฏิบัติการเกี่ยวกับกิจกรรมนิสิตนักศึกษา19 1275 56,000.00
กิจกรรมอนุรักษ์ และพัฒนาสิ่งแวดล้อม0 0 .00
กิจกรรมบริการแก่สังคม และชุมชน2 0 600,000.00
กิจกรรมวิชาการ1 8 41,280.00
กิจกรรมกีฬาและสุขอนามัย0 0 .00
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ คุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาบุคลิกภาพ0 0 .00
กิจกรรมประกันคุณภาพภายใน0 0 .00
กิจกรรมด้านการวิจัย0 0 .00
กิจกรรมด้านการบริหารจัดการ2 0 58,162.00
กิจกรรมด้านการเงินและงบประมาณ0 0 .00
ปรัชญา / วิสัยทัศน์21 325 190,750.00
กิจกรรมทั่วไป1 0 509,750.00
กิจกรรมวางแผน และพัฒนา0 0 .00
กิจกรรมด้านการจัดการองค์ความรู้1 670 .00
กิจกรรมนันทนาการ0 0 .00
กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย0 0 .00
กิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด0 0 .00
รวม4822901,461,942.00
สืบค้นข้อมูล
ประเภท
ปี

 

 Rajabhat Rajanagarindra University