รายงาน : จำนวนกิจกรรมแยกตามหน่วยงาน รายปี รหัสรายงาน : A02
    ครั้งที่ปรับปรุง : -
    วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550

หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยจำนวนกิจกรรมจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมงบประมาณ
 • สำนักงานอธิการบดี
 • 893 148193 11,080,852.92
 • สถาบันวิจัยและพัฒนา
 • 0 0 .00
 • สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • 51 2230 710,179.00
 • สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
 • 34 3535 2,348,861.12
 • ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น
 • 383 52496 26,127,113.80
 • สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง
 • 28 2116 1,714,650.00
 • ศูนย์ภาษา
 • 125 16845 9,113,809.68
 • มรภ. บางคล้า
 • 1 300 .00
 • สถาบันพัฒนาคุณภาพครู (สพค.)
 • 52 6261 2,768,754.00
 • หน่วยตรวจสอบภายใน
 • 5 23 .00
 • ศูนย์ให้การศึกษานอกที่ตั้ง
 • 0 0 .00
 • งานนิติกร
 • 0 0 .00
 • คณะพยาบาลศาสตร์
 • 0 0 .00
 • บัณฑิตวิทยาลัย
 • 38 4153 1,929,080.00
 • คณะครุศาสตร์
 • 252 13279 4,413,200.00
 • คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 • 316 15609 16,591,102.00
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • 366 40781 9,937,378.10
 • คณะวิทยาการจัดการ
 • 493 84354 18,083,055.92
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • 292 22171 12,167,401.00
  รวม3329412346116,985,437.54  Rajabhat Rajanagarindra University