รายงาน : จำนวนกิจกรรมของหน่วยงาน..... รายปี รหัสรายงาน : A02.1
ปี : 2561 ครั้งที่ปรับปรุง : -
หน่วยงาน : ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
2549 | 2550 | 2551 | 2552
กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม( 11 กิจกรรม)
1. โครงการเทิดไท้สถาบันพระมหากษัตริย์
2. โครงการปิยมหาราชรำลึก “สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระพุทธเจ้าหลวงที่มีต่อปวงชนชาวไทย”
3. โครงการสร้างมาตรฐานศิลปะ วัฒนธรรม (รำแก้บนหลวงพ่อโสธร)
4. โครงการเผยแพร่แลกเปลี่ยนศิลปะ วัฒนธรรมในระดับชาติ และนานาชาติ “ถ่ายทอดงานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติศิลปินแห่งชาติสัญจร 2562 : 2019” (ค่ายวัฒนธรรมเยาวชน)
5. โครงการเวทีสร้างสรรค์ศิลปะวัฒนธรรมราชนครินทร์ ครั้งที่ 5
6. โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์และวันครอบครัวชาวราชนครินทร์ ประจำปี 2561
7. โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้แบบมีชีวิตเพื่อเชื่อมโยงทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น (การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ภูมิปัญญาท้องถิ่น)
8. โครงการสักการะพระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)
9. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางศิลปะ ศาสนาและวัฒนธรรม ประจำปี 2561
10. โครงการเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมและสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม
11. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปะ วัฒนธรรม และสร้างความสัมพันธ์อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
กิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง( 1 กิจกรรม)
1. โครงการอบรมวัฒนธรรมเพื่อการสื่อสารกับกลุ่มประเทศอาเซียน ครั้งที่ 6
กิจกรรมการพัฒนา หรือสัมนาปฏิบัติการเกี่ยวกับกิจกรรมนิสิตนักศึกษา( 2 กิจกรรม)
1. โครงการเชิดชูเกียรตินักศึกษา “รางวัลเพชรสารภี”
2. โครงการเชิดชูเกียรตินักศึกษา “รางวัลเพชรสารภี”
กิจกรรมบริการแก่สังคม และชุมชน( 6 กิจกรรม)
1. โครงการต้นกล้าวัฒนธรรม ครั้งที่ 8
2. โครงการส่งเสริมเชิดชูประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมไทยร่วมสมัย (กิจกรรมศิลปะ วัฒนธรรมสัญจรกับภาครัฐและภาคเอกชน)
3. โครงการอบรมมัคคุเทศก์น้อย เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
4. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการวาดภาพจิตรกรรมฝาผนัง และประกวดวาดภาพสำหรับนักเรียน นักศึกษา
5. โครงการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรมร่วมสมัย สู่การสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (งานบายศรีพญานาคประยุกต์)
6. โครงการลานวัฒนธรรมเพื่อเยาวชนและครอบครัว ประจำปี 2561
กิจกรรมประกันคุณภาพภายใน( 2 กิจกรรม)
1. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปะ วัฒนธรรม งานวิจัยท้องถิ่น และงานประกันคุณภาพการศึกษา
2. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปะ วัฒนธรรม งานวิจัยและการประกันคุณภาพการศึกษา
กิจกรรมด้านการบริหารจัดการ( 1 กิจกรรม)
1. โครงการสัมมนาจัดทำแผนปฏิบัติการและแผนบริหารความเสี่ยงสู่ผลสัมฤทธิ์ในองค์กร


Rajabhat Rajanagarindra University