รายงาน : จำนวนกิจกรรมของหน่วยงาน..... รายปี รหัสรายงาน : A02.1
ปี : 2562 ครั้งที่ปรับปรุง : -
หน่วยงาน : ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
2549 | 2550 | 2551 | 2552
กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม( 4 กิจกรรม)
1. โครงการอบรมการสร้างมูลค่าเพิ่มทางศิลปะ วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นแบบร่วมสมัย "การวาดภาพอัตลักษณ์ท้องถิ่น : เทคนิคสีน้ำและสีอะครีลิค"
2. โครงการส่งเสริมเชิดชูประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมไทยร่วมสมัย (กิจกรรมศิลปะ วัฒนธรรมร่วมสมัยกับภาครัฐและภาคเอกชน)
3. โครงการตลาดนัดวัฒนธรรมสร้างสรรค์ชุมชน ประจำปี 2562
4. โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์และวันครอบครัวชาวราชนครินทร์
กิจกรรมบริการแก่สังคม และชุมชน( 4 กิจกรรม)
1. โครงการบริการวิชาการเพื่อบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ในการแก้ไขปัญหาความยากจนของประชากรในท้องถิ่นและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
2. โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานบริบทชุมชน ศักยภาพ สภาพปัญหาและความต้องการของชุมชน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่น ในจังหวัดฉะเชิงเทรา
3. โครงการลานวัฒนธรรมเพื่อเยาวชนและครอบครัว ประจำปี 2562
4. โครงการรายงานความก้าวหน้าการลงพื้นที่สำรวจบริบทชุมชน ศักยภาพ สภาพปัญหาและความต้องการของชุมชน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่น ในจังหวัดฉะเชิงเทรา
กิจกรรมวางแผน และพัฒนา( 1 กิจกรรม)
1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม


Rajabhat Rajanagarindra University