รายงาน : จำนวนกิจกรรมของหน่วยงาน..... รายปี รหัสรายงาน : A02.1
ปี : 2562 ครั้งที่ปรับปรุง : -
หน่วยงาน : ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
2549 | 2550 | 2551 | 2552
กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม( 7 กิจกรรม)
1. โครงการเทิดไท้สถาบันพระมหากษัตริย์ เพื่อส่งเสริมคุณธรรมในสถานศึกษา ประจำปี 2562
2. โครงการส่งเสริมเชิดชูประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมไทยร่วมสมัย (กิจกรรมศิลปะ วัฒนธรรมร่วมสมัยกับภาครัฐและภาคเอกชน)
3. โครงการสร้างมาตรฐานทางศิลปะ วัฒนธรรมและส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นแบบร่วมสมัย ประจำปี 2562
4. โครงการตลาดนัดวัฒนธรรมสร้างสรรค์ชุมชน ประจำปี 2562
5. โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์และวันครอบครัวชาวราชนครินทร์
6. โครงการสักการะพระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)
7. โครงการอบรมการสร้างมูลค่าเพิ่มทางศิลปะ วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นแบบร่วมสมัย "การวาดภาพอัตลักษณ์ท้องถิ่น : เทคนิคสีน้ำและสีอะครีลิค"
กิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง( 1 กิจกรรม)
1. โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
กิจกรรมบริการแก่สังคม และชุมชน( 7 กิจกรรม)
1. โครงการบริการวิชาการเพื่อบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ในการแก้ไขปัญหาความยากจนของประชากรในท้องถิ่นและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร (องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช)
2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการศิลปะและวัฒนธรรม งานบายศรีแบบง่ายและศิลปะผ้ามัดย้อม
3. โครงการบริการวิชาการเพื่อบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ในการแก้ไขปัญหาความยากจนของประชากรในท้องถิ่นและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร (เทศบาลตำบลเทพราช)
4. โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานบริบทชุมชน ศักยภาพ สภาพปัญหาและความต้องการของชุมชน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่น ในจังหวัดฉะเชิงเทรา
5. โครงการลานวัฒนธรรมเพื่อเยาวชนและครอบครัว ประจำปี 2562
6. โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ ใส่ใจคุณธรรม
7. โครงการรายงานความก้าวหน้าการลงพื้นที่สำรวจบริบทชุมชน ศักยภาพ สภาพปัญหาและความต้องการของชุมชน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่น ในจังหวัดฉะเชิงเทรา
กิจกรรมวางแผน และพัฒนา( 1 กิจกรรม)
1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม


Rajabhat Rajanagarindra University