รายงาน : จำนวนกิจกรรมของหน่วยงาน..... รายปี รหัสรายงาน : A02.1
ปี : 2563 ครั้งที่ปรับปรุง : -
หน่วยงาน : ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
2549 | 2550 | 2551 | 2552
กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม( 5 กิจกรรม)
1. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น (พิธีทอดกฐินประจำปี 2563)
2. โครงการสร้างมาตรฐานทางศิลปะ วัฒนธรรมและส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นแบบร่วมสมัย ประจำปี 2563
3. โครงการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นผ้าไทย ในจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อนำไปสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2563
4. โครงการราชนครินทร์ร่วมใจส่งเสริม สืบสานศิลปะและวัฒนธรรม ในวาระครบ 80 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (คืนสู่เหย้า 80 ปี สารภีคืนถิ่น)
5. โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้แบบมีชีวิต และองค์ความรู้ งานสร้างสรรค์ทางศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563
กิจกรรมการพัฒนา หรือสัมนาปฏิบัติการเกี่ยวกับกิจกรรมนิสิตนักศึกษา( 1 กิจกรรม)
1. โครงการเชิดชูเกียรตินักศึกษา "รางวัลเพชรสารภี" ประจำปีงบประมาณ 2564
กิจกรรมบริการแก่สังคม และชุมชน( 4 กิจกรรม)
1. โครงการส่งเสริมเชิดชูประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมไทยร่วมสมัย ประจำปี 2563 (กิจกรรมศิลปะ วัฒนธรรมร่วมสมัยกับภาครัฐและภาคเอกชน)
2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทัศนศิลป์ร่วมสมัย และนิทรรศการศิลปะ เรื่อง “ไปตามเส้นทางศิลปินแห่งชาติ อาจารย์ประเทือง เอมเจริญ”
3. โครงการลานวัฒนธรรมเพื่อเยาวชนและครอบครัว สู่ความเข้มแข็งทางศิลปะและวัฒนธรรมในชุมชน ประจำปี 2563
4. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการนิทรรศการศิลปะ และอบรมเชิงปฏิบัติการทัศนศิลป์ร่วมสมัย “เทศกาลศิลปะต่างวิถี วิถีศิลปะ” โดยศิลปิน Art Brut Thailand &
กิจกรรมประกันคุณภาพภายใน( 1 กิจกรรม)
1. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปะ วัฒนธรรม งานวิจัยและการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564
กิจกรรมวางแผน และพัฒนา( 1 กิจกรรม)
1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทำแผนทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมเพื่อบูรณาการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2564


Rajabhat Rajanagarindra University