รายงาน : Benchmarking ร้อยละอาจารย์ที่มีตำแหน่งทางวิชาการ ต่ออาจารย์ทั้งหมด รหัสรายงาน : B64
    ครั้งที่ปรับปรุง :  
ปี : 2560 วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
หน่วยงานระดับคณะจำนวนอาจารย์ที่มีตำแหน่งทางวิชาการจำนวนอาจารย์ทั้งหมดร้อยละอาจารย์ที่มีตำแหน่งทางวิชาการ ต่อ อาจารย์ทั้งหมด
คณะครุศาสตร์00??
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม00??
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์00??
คณะวิทยาการจัดการ00??
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี00??
บัณฑิตวิทยาลัย00??
ศูนย์ให้การศึกษานอกที่ตั้ง00??
งานนิติกร00??
รวม000.00
สืบค้นข้อมูล
ประเภท
ปี

 

 Rajabhat Rajanagarindra University