รายงาน : ร้อยละของอาจารย์ประจำที่เข้าร่วมประชุมวิชาการหรือเสนอผลงานวิชาการ (คิดจากนำเสนอผลงานวิจัย) รหัสรายงาน : B59
ปี การศึกษา : 2560 ครั้งที่ปรับปรุง :  
    วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
คณะจำนวนอาจารย์ที่นำเสนอผลงานจำนวนอาจารย์ทั้งหมดร้อยละ
คณะครุศาสตร์00??
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม00??
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์00??
คณะวิทยาการจัดการ00??
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี00??
บัณฑิตวิทยาลัย00??
ศูนย์ให้การศึกษานอกที่ตั้ง00??
งานนิติกร00??
รวม000.00
สืบค้นข้อมูล
ปี

 

 

 


Rajabhat Rajanagarindra University