รายงาน : Benchmarking ร้อยละบุคลากรประจำสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะในวิชาชีพ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รหัสรายงาน : B511/KUKQI31
ปี ดำเนินการ : ปี พ.ศ.   2560 ครั้งที่ปรับปรุง :  
    วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
หน่วยงานระดับคณะจำนวนที่ได้เข้าร่วมจำนวนบุึคลากรสายสนับสนุนร้อยละ พัฒนา :จำนวนบุคลากรสนับสนุน
สำนักงานอธิการบดี00??
คณะครุศาสตร์00??
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม00??
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์00??
คณะวิทยาการจัดการ00??
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี00??
สถาบันวิจัยและพัฒนา00??
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ00??
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน00??
ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น00??
บัณฑิตวิทยาลัย00??
สถาบันพัฒนาคุณภาพครู (สพค.)00??
หน่วยตรวจสอบภายใน00??
ศูนย์ให้การศึกษานอกที่ตั้ง00??
สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง00??
ศูนย์ภาษา00??
มรภ. บางคล้า00??
งานนิติกร00??
รวม000.00
สืบค้นข้อมูล
ประเภท
ปี

 

 

 

 Rajabhat Rajanagarindra University